Sfairadora

8. Seskupení a rozeskupení tabulky

Stejně, jako lze vytvořit v datech tabulky sloupec obsahující vnořenou tabulku, lze upravit pohled tabulky seskupením podle hodnoty sloupce tak, že pro každou hodnotu daného sloupce jsou v podřízené tabulce obsaženy všechny řádky, které mají tuto hodnotu. Prakticky vzato: seskupíme-li tabulku našeho příkladu podle sloupce Interpret, vznikne tabulka všech interpretů, kde u každého budou v podřízené tabulce všechny alba, která interpret natočil. To se provede tímto postupem:
1.
Pravým tlačítkem myši klepneme na záhlaví sloupce Interpret. V zobrazené kontextové nabídce zvolíme Seskupit podle sloupce.
2.
Ve vzniklé tabulce je každému interpretovi přiřazen seznam jeho alb v podřízené tabulce. Seznam je uložen ve sloupci nadepsaném Skupina.

Zrušení seskupení

Pokud je třeba seskupení zrušit, klepneme pravým tlačítkem myši na titulek sloupce Skupina a vybereme položku Rozeskupit sekvenci. Lze rovněž zrušit veškeré změny v pohledu položkou kontextové nabídky Výchozí pohled.

Rozeskupení vnořené tabulky

Obrácenou operací k seskupení je rozeskupení vnořené tabulky (sekvence). Pokud vyjdeme s tabulky doplněné v předchozí kapitole (soubor Příklady\Příklad 7.s-d), můžeme chtít rozeskupit vnořené tabulky s objednávkami. Postup je následující:
1.
Pravým tlačítkem myši klepneme na záhlaví sloupce Objednávky. Vybereme položku Rozeskupit sekvenci.
2.
Výsledná tabulka obsahuje jeden řádek pro každou objednávku, nemá tedy podřízené tabulky. Toho lze využít například pro zobrazení souhrnných informací pro všechny objednávky. Řádky původní vnější tabulky, pro které byla vnořená tabulka prázdná, nebudou vůbec zobrazeny.

Seskupení podle jiného sloupce

Tabulku rozeskupenou předchozím postupem můžeme opět seskupit podle jiného sloupce než byl původní, například podle sloupce Jméno (tj. jméno objednatele). Tím získáme seznamy alb objednaných jednotlivými objednateli (zatímco v původní tabulce byly naopak pro alba seznamy objednatelů).

Seskupení podle počítaného sloupce

Tabulku je rovněž možné seskupit podle počítaného sloupce. Pokud se vrátíme k původní tabulce z první lekce (soubor Příklady\Příklad 1.s-d), mohli bychom chtít rozdělit alba v seznamu podle desetiletí, ve kterém byla vydána. To se provede následujícím postupem:
1.
Vytvoříme počítaný sloupec, který bude obsahovat desetiletí: z kontextové nabídky vybereme Nový sloupec. V zobrazeném okénku nastavíme úroveň vložení na pohled tabulky, název na desetiletí, datový typ na počítaný, datový typ výsledku na celé číslo a načítací funkci na (rok_vydání div 10) * 10 (tj. rok celočíselně vydělený deseti, podíl opět vynásoben deseti – jednotky tedy budou odstraněny).
2.
Necháme tabulku seskupit podle sloupce desetiletí. Pokud ještě seřadíme výslednou tabulku podle tohoto sloupce, bude výsledek následující:

Podrobnější informace

K probíranému tématu lze získat detailní informace v následujících kapitolách Referenční příručky:
●
Jazyk Enki – popis jazyka pro zadávání výrazů