Sfairadora

Formát tabulky

Toto nástrojové okno je určeno pro zobrazování a změnu formátu textové tabulky. Je k dispozici během práce s editorem formátovaného textu, pokud je kurzor uvnitř tabulky. Otevře se pomocí příkazu nabídky Formát|Formát tabulky.
Tabulka je chápána jako svislá posloupnost řad. Každá řada je dále vodorovnou posloupností buněk. Obsah okna formátu tabulky je rozdělen na karty, z nichž dvě se týkají řady a dvě buňky. Nastavení řady se aplikují na řadu tabulky, v které je právě kurzor, nebo na označené řady. Pokud je třeba nastavení aplikovat na celou tabulku, je třeba nejprve označit všechny řady tabulky (klávesami Shift+šipky). Obdobné pravidlo platí pro buňky: nastavení buňky se aplikuje pouze na buňku, ve které je kurzor. Pokud se má aplikovat na více buněk, je třeba je označit.

Řada

Položka
Popis
Odsazení zleva
Odsazení levého okraje řady vzhledem k okraji textu na stránce. Výchozí nastavení je záporná hodnota, která tabulky mírně předsazuje, aby byly odstavce uvnitř buňky zarovnány s odstavci mimo tabulku.
Nastavení má většinou smysl jen pokud je stejné pro všechny řady, jinak nebude okraj tabulky vyrovnaný.
Umístit řadu na novou stránku
Při zalamování textu na stránky ukončit stránku před řadou a řadu umístit na novou stránku.
Zabránit vzniku osamocených řádků
Zabránit umístění řady na samostatnou stránku, pokud má toto nastavení a je první či poslední v tabulce.
Nedělit stránku uvnitř řady tabulky
Řada musí být celá umístěna na jedné stránce.
Umístit na stejnou stránku s následující řadou
Řada musí být na jedné stránce s řadou následující. Vhodné pro záhlaví tabulky
Umístit na stejnou stránku s předchozí řadou
Řada musí být na jedné stránce s řadou předchozí. Vhodné pro sumarizační řádky tabulky.
Zobrazit řadu v záhlaví tabulky
Řada je součástí záhlaví. Pokud je tabulka tištěna přes více stránek, na každé stránce je záhlaví vytištěno znovu. Řady označené jako záhlaví by měly být v souvislé posloupnosti na začátku tabulky.
Zarovnání
Zarovnání řady na stránce – doleva, na střed, doprava. Nastavení má smysl pokud je stejné pro všechny řady tabulky, jinak bude tabulky rozházená.

Buňka

Položka
Popis
Šířka buňky
Šířka buňky.
Zarovnání
Svislé zarovnání obsahu buňky, pokud má obsah nižší výšku než je výška buňky. Možnosti jsou: nahoru, na střed a dolů.

Ohraničení řady

Ohraničení tabulky se určuje na dvou úrovních. Jednak pro celou řadu, jednak pro jednotlivé buňky. Ohraničení řady určuje výchozí hodnoty pro ohraničení, které pak mohou některé buňky předefinovat. Ohraničení buňky má tedy přednost před ohraničením řady.
Na této kartě se nastavuje ohraničení (rámeček) pro celou řadu. Vzhledem k tomu, že tabulka je posloupností řad, chceme-li nastavit ohraničení celé tabulky, je třeba nejprve označit všechny řady tabulky. Ohraničení na úrovni řad udává vnější okraje tabulky a dále vodorovný vnitřní okraj, který se vykresluje mezi dvěma řadami a svislý vnitřní okraj, který se vykresluje mezi buňkami řady.
Karta má dvě části: v levé jsou tlačítka odpovídající jednotlivým rámečkům, v pravé pak je nastavení pro vybrané rámečky. Pokud chceme nastavit hodnotu některých rámečků, zamáčkneme odpovídající tlačítka vlevo. Pro usnadnění výběru slouží tlačítka pod nimi – Všechny rámečky, Vnější rámečky, Vnitřní rámečky a Žádný rámeček, které jedním stisknutím označí či zruší označení více požadovaných rámečků. Když jsou rámečky vybrány, určíme jejich podobu pomocí ovládacích prvků vpravo:
Položka
Popis
Barva
Barva rámečku. Zadávaná se editorem barvy.
Styl
Lze vybrat jednoduchou nebo dvojitou čáru.
Šířka
Šířka čáry rámečku.
Od textu
Velikost okraje mezi rámečkem a vlastním obsahem buňky.
Zrušit ohraničení
Pro vybrané okraje zruší ohraničení.
Pro nastavování ohraničení je možný ještě jiný postup: nejprve zrušit označení všech rámečků tlačítky vlevo, označit možnost uzamknout nastavení, vybrat požadovanou podobu ohraničení a potom pomocí tlačítek vlevo určit, na které rámečky se nastavení aplikuje.

Ohraničení buňky

Funguje zcela analogicky k ohraničení řady. Pokud je označen blok buněk, lze zvlášť nastavit vnější okraje bloku a zvlášť vnitřní.
Je třeba zdůraznit, že vlastnosti ohraničení řady a buněk se uchovávají odděleně, takže změna ohraničení buňky se projeví při vykreslování tabulky, ale hodnota ohraničení řady tím není dotčena a to ani v případě, že by bylo nastaveno stejné ohraničení všem buňkám řady.
Kromě toho je možné nastavit styl pozadí, pro který se vybere, zda má jít o čistou barvu, nebo o barvu se vzorkem (potom se vybere i jeden z nabízených vzorků). Jde-li o čistou barvu, zobrazí se editor barvy, pokud jde o vzorek, vybírá se zvlášť barva vzorku a barva pozadí.
Název vestavěného nástroje: table_format_tool