Sfairadora

Formát odstavce

Toto nástrojové okno je určeno pro zobrazování a změnu formátu odstavce. Je k dispozici během práce s editorem formátovaného textu. Otevře se pomocí příkazu nabídky Formát|Formát odstavce.
Styl
Styl znaků. Pomocí zbývajících nastavení v okně se mění základní vlastnosti formátu určené stylem. Seznam stylů lze upravovat příkazem Styly formátování textu v nabídce Nastavení
Ostatní vlastnosti jsou rozděleny do několika karet:

Tvar textu

Položka
Popis
Mezera před odstavcem
Velikost mezery shora před odstavcem.
Mezera za odstavcem
Velikost mezery zdola za odstavcem.
Odsazení první řádky
Odsazení první řádky vzhledem k levému okraji odstavce (nikoli k okraji stránky). Kladné hodnoty odsazují řádek směrem vpravo, záporné předsazují směrem vlevo.
Odsazení zleva
Odsazení levého okraje odstavce vzhledem k okraji stránky nebo buňky tabulky, ve které je umístěn.
Odsazení zprava
Odsazení pravého okraje odstavce vzhledem k okraji stránky nebo buňky tabulky, ve které je umístěn.
Všechna odsazení lze rovněž měnit na pravítku editoru formátovaného textu.
Řádkování
Rozestup řádků odstavce. Jsou k dispozici tyto možnosti:
Jednoduché
velikost řádku je určena nejvyšším obsaženým znakem. Žádná dodatečná mezera mezi řádky se nevkládá.
1,5 řádku
mezi řádky je vložena mezera o velikosti poloviny výšky řádku.
Dvojité
mezi řádky je vložena mezera o velikosti výšky řádku.
Nejméně
výška řádku je určena nastavenou hodnotou, pokud je však nejvyšší znak na řádku vyšší, bude výška řádku nastavena podle tohoto znaku.
Přesně
výška řádku je určena nastavenou hodnotou. Pokud je na řádku znak vyšší, bude shora oříznut (nevykreslí se celý).
Násobky
výška řádku je určena jako násobek výšky nejvyššího znaku na řádku.
Zarovnat doleva
Zarovnání řádků odstavce k levému okraji.
Zarovnat na střed
Vycentrování řádků odstavce.
Zarovnat doprava
Zarovnání řádků odstavce k pravému okraji.
Zarovnat do bloku
Zarovnání odstavce na oba okraje rozšířením mezer mezi slovy.
Tabulační pozice
Seznam pozic tabulačních zarážek odstavce. Alternativně je lze zadávat na pravítku editoru formátovaného textu.
pozice
Umístění tabulační zarážky vzhledem k levému okraji stránky.
zarovnání
Způsob zarovnání textu odsazeného tabulátorem vzhledem k tabulační zarážce:
Doleva
text bude zleva začínat na tabulační pozici (standardní případ)
Na střed
střed textu bude umístěn na tabulační pozici
Doprava
text bude končit na tabulační pozici (tj. jeho pravý okraj bude zarovnán na tabulační pozici)
Na desetinné znaménko
první desetinné znaménko (tečka nebo čárka) obsažená v textu bude zarovnána na tabulační pozici. Pokud text neobsahuje desetinné znaménko, bude zarovnán k pravému okraji. (Vhodné pro zarovnávání čísel.)
vodící znak
Znak vykreslovaný v mezeře mezi textem odsazeným tabulátorem a předcházejícím textem.
(Zatím neimplementováno).

Stránky

Položka
Popis
Umístit odstavec na novou stránku
Před odstavcem bude ukončena stránka. Zbytek předchozí stránky bude ponechán volný, odstavec bude vždy na začátku nové stránky.
Vhodné například pro hlavní nadpisy.
Zabránit vzniku osamocených řádků.
Zabrání, aby byla stránka rozdělena těsně za prvním nebo těsně před posledním řádkem odstavce, takže by na stránce zbyl jeden osamocený řádek odstavce.
Nedělit stránku uvnitř odstavce.
Zabraňuje rozdělení stránky uvnitř odstavce. Pokud by konec stránky vyšel uvnitř odstavce, bude celý odstavec přesunut na následující stránku.
Vhodné například pro nadpisy.
Umístit na stejnou stránku s následujícím odstavcem
Zabrání, aby byl odstavec umístěn jako poslední na stránce. Pokud by k tomu mělo dojít, přesune odstavec na následující stránku.
Vhodné pro nadpisy, aby nezůstaly osamocené na konci stránky..
Umístit na stejnou stránku s předchozím odstavcem.
Zabrání, aby byl odstavec umístěn jako první na stránce. Pokud by k tomu mělo dojít, přesune se na danou stránku ještě jeden odstavec z předchozí stránky.
Vhodné pro řádek souhrnu seznamu, aby nebyl oddělen od vlastního seznamu.

Ohraničení

Umožňuje zadávat ohraničení (rámečky) odstavce. V levé části jsou tlačítka, která odpovídají jednotlivým okrajům. V pravé části jsou nastavení, která odpovídají stisknutým tlačítkům v levé části. Tlačítko Všechny rámečky slouží k označení všech rámečků, tlačítko Žádný rámeček ke zrušení označení všech rámečků.
Pro změnu nastavení příslušného ohraničení je tedy třeba zvolit, kterých stran odstavce se má nastavení týkat a potom vybrat příslušné hodnoty. Je rovněž možné nejprve vybrat hodnoty a zaškrtnout políčko uzamknout nastavení. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vybráním strany odstavce se jí okamžitě nastaví určené hodnoty pro ohraničení.
Význam hodnot pro nastavení ohraničení:
Položka
Popis
Barva
Určuje barvu čáry rámečku. Zadávaná se editorem barvy.
Styl
Vzhled rámečku: buď jednoduchá nebo dvojitá čára.
Šířka
Šířka čáry rámečku.
Od textu
Vzdálenost čáry rámečku od textu odstavce.
Kromě toho je možné nastavit pozadí, pro které se vybere, zda má jít o čistou barvu, nebo o barvu se vzorkem (potom se vybere i jeden z nabízených vzorků). Jde-li o čistou barvu, zobrazí se editor barvy, pokud jde o vzorek, vybírá se zvlášť barva vzorku a barva pozadí.
Název vestavěného nástroje: par_format_tool