Sfairadora

  • Referenční příručka

Import dat z aplikace Excel

Tento nástroj umožňuje načíst část tabulky z tabulkového kalkulátoru Excel a takto získaná data uložit do tabulky v dokumentu Sfairadory. Aby bylo možné nástroj použít, musí být na počítači nainstalována aplikace Excel. Nástroj se otevře pomocí nabídky Nástroje|Export a import|Import dat z aplikace Excel.
Nejsnazší způsob provedení importu je zadat název zdrojového dokumentu aplikace Excel v položce Dokument, označit v aplikaci Excel požadovaný rozsah dat, v nástroji importu dat stisknout tlačítko Převzít z aplikace Excel a provést načtení dat tlačítkem Importovat data z aplikace Excel.
Položka
Popis
Dokument
Umožňuje zadat název souboru, který obsahuje tabulku aplikace Excel (soubor s koncovkou .xls). Tlačítko s třemi tečkami otevře okno pro výběr názvu souboru. Po zadáním názvu souboru se spustí aplikace Excel a soubor se v ní otevře.
List
Název listu v otevřeném souboru, ze kterého se mají data konvertovat.
Rozsah buněk tabulky
Rozsah buněk, ze kterých se mají data importovat. Rozsah se zadává ve formátu levá-horní-buňka:pravá-dolní-buňka (tedy např. A1:C6).
Lze zadat i rozsah celých sloupců, např. A:Z jsou všechny sloupce od A až do Z.
Pokud je zadán větší rozsah, než je skutečně použitá oblast listu, nástroj oblast automaticky zmenší, takže zadat například konverzi všech sloupců není problém, vyberou se ty, které obsahují skutečně data.
Tabulka obsahuje hlavičku
Pokud je možnost označena, první řádek zadaného rozsahu obsahuje názvy sloupců, nikoli data. V tom případě se informace z prvního řádku použijí k vytvoření názvů sloupců v cílové tabulce.
Název tabulky
Název tabulky, která bude vytvořena pro uložení načtených dat. Tabulka se vytvoří v sekci Data dokumentu, pro který je nástroj otevřen. Pokud taková tabulka již existuje, bude přepsána. Nejprve však bude vyžádáno potvrzení od uživatele.
Přejít do aplikace Excel
Aktivuje aplikaci Excel.
Převzít z aplikace Excel
Převezme nastavení položek Dokument, List a Rozsah buněk podle označeného rozsahu buněk v aplikaci Excel.
Zavřít dokument aplikace Excel
Zavře dokument zadaný v položce Dokument. Po skončení importu by se měl otevřený dokument aplikace Excel tímto tlačítkem zavřít.
Náhled tabulky
Ukazuje jednotlivé sloupce identifikované ve vstupních datech na základě zadaných parametrů. Zde je ještě možno jednotlivé automaticky odvozené údaje změnit. To se týká názvu sloupce, jeho typu a volby, zda se sloupec má skutečně konvertovat.
Importovat data z aplikace Excel
Stisknutím tlačítka se provede import dat.