Sfairadora

Import oddělovaného textu

Tento nástroj umožňuje načíst tabulku z textového souboru (koncovka .txt). Předpokládá se, že v textovém souboru odpovídá jedna řádka jedné řádce tabulky. Hodnoty jednotlivých sloupců jsou odděleny zvoleným oddělovačem (například tabulátorem). Nástroj umožňuje podrobně určit vlastnosti výsledné tabulky. Pro uložení výsledků je v cílovém dokumentu vždy vytvořena nová tabulka v sekci Data. Z ní je data možné dále kopírovat nebo upravovat.
Nástroj se otevře pomocí nabídky Nástroje|Export a import|Import oddělovaného textu.
Položka
Popis
Název souboru
Název souboru, ze kterého se data mají načíst. Tlačítko s třemi tečkami otevře okno pro vyhledání souboru.
Počet ignorovaných řádků
Počet řádků na začátku souboru, které se mají přeskočit.
Ukázka vstupních dat
Informativní pole, kde je zobrazeno několik prvních řádků vstupního souboru.
Oddělovač
Oddělovač hodnot sloupců v řádku vstupního souboru.
Konvertovat hlavičku tabulky
Pokud je volba označena, předpokládá se, že první řádek načítaný ze souboru obsahuje názvy sloupců a nikoli vlastní data. Tyto názvy pak budou použity pro inicializaci názvů sloupců vytvářené tabulky.
Název tabulky
Název tabulky, která bude vytvořena pro uložení načtených dat. Tabulka se vytvoří v sekci Data dokumentu, pro který je nástroj otevřen. Pokud taková tabulka již existuje, bude přepsána. Nejprve však bude vyžádáno potvrzení od uživatele.
Náhled tabulky
Ukazuje jednotlivé sloupce identifikované ve vstupních datech na základě zadaných parametrů. Zde je ještě možno jednotlivé automaticky odvozené údaje změnit. To se týká názvu sloupce, jeho typu a volby, zda se sloupec má skutečně konvertovat.
Importovat data ze souboru
Stisknutím tlačítka se provede načtení dat.