Sfairadora

Rozeskupení podřízené tabulky

Pokud má tabulka v nějakém sloupci podřízenou tabulku, je možné tuto podřízenou tabulku rozeskupením zrušit, takže všechny řádky podřízené tabulky se stanou řádky nadřízené tabulky. To lze nejlépe předvést na příkladu:
Výchozí tabulka:
Produkt
Objednávky
Jméno
Dodání
Mixér
Adam Malý
1.2.2007
Bedřich Nový
5.3.2007
Cecílie Otylá
20.2.2007
Váha
Bedřich Nový
17.2.2007
Eliška Rozkošná
2.3.2007
Cecílie Otylá
10.2.2007
Rozeskupení sloupce objednávky:
Produkt
Jméno
Dodání
Mixér
Adam Malý
1.2.2007
Mixér
Bedřich Nový
5.3.2007
Mixér
Cecílie Otylá
20.2.2007
Váha
Bedřich Nový
17.2.2007
Váha
Eliška Rozkošná
2.3.2007
Váha
Cecílie Otylá
10.2.2007
Operace rozeskupení se provede vybráním příkazu Rozeskupit sekvenci z kontextové nabídky sloupce obsahujícího podřízenou tabulku. Kontextová nabídka sloupce se otevře klepnutím pravým tlačítkem myši na titulek sloupce (v našem příkladu Objednávky).
Pokud je podřízená tabulka na některém řádku prázdná, rozeskupením se vypustí celý tento řádek.
Rozeskupení lze zrušit inverzní operací seskupení.

Vkládání řádků

Pokud se vloží do pohledu s rozeskupenou tabulkou řádek, a hodnota sloupců, které jsou v původní tabulce vnější, již v tabulce existuje, řádek se přidá do příslušné skupiny. Pokud bychom tedy ve výše uvedeném příkladu do rozeskupené tabulky přidali řádek {„Váha“, „René Raška“, 5.5.2007}, bude ve zdrojové tabulce vložen do skupiny produktu „Váha“ řádek {„René Raška“, 5.5.2007}. Pokud daná vnější hodnota v datové tabulce ještě neexistuje, bude vytvořena a zároveň ve skupině bude vytvořen první řádek s příslušnou hodnotou.
Pozor: přepíšeme-li u některé položky rozeskupené tabulky z příkladu hodnotu produktu např. z „Váha“ na „Mixér“, nepovede to k přesunutí příslušného řádku datové tabulky ze skupiny do skupiny, ale ke změně hodnoty ve sloupci Produkt v datové tabulce z „Váha“ na „Mixér“, takže v tabulce budou dvě skupiny s hodnotou „Mixér“. To pravděpodobně není požadované chování. Toto chování je dáno tím, že sloupec Produkt rozeskupené tabulky je realizován přesměrovanou položkou vedoucí na stejnojmenný sloupce výchozí tabulky, takže jakákoli změna této položky se přímo promítne do změny hodnoty ve výchozí tabulce.

Příklad – seskupení podle jiného sloupce

Výslednou rozeskupenou tabulku lze seskupit podle jiného sloupce. Pokud například seskupíme tabulku ve shora uvedeném příkladu podle sloupce jméno, získáme tabulku objednatelů s příslušnými produkty:
Jméno
Skupina
Produkt
Dodání
Adam Malý
Mixér
1.2.2007
Bedřich Nový
Mixér
5.3.2007
Váha
17.2.2007
Cecílie Otylá
Mixér
20.2.2007
Váha
10.2.2007
Eliška Rozkošná
Váha
2.3.2007