Sfairadora

Výběr hodnoty

Umožňuje zadat výběr hodnoty datové položky z předem daného seznamu alternativ. V principu jde o skupinu výběrových tlačítek. Seznam hodnot může být hierarchicky členěn – podřízené úrovně potom budou zobrazovány buď v podřízené nabídce, nebo mohou být rozbaleny do odsazeného seznamu. Mnohdy může být vhodné umístit výběr hodnoty do sdruženého zobrazení. Potom je seznam možností zobrazován v podřízené nabídce, místo aby byl přímo umístěn v okně.

Zobrazení

Položka
Popis
Více sloupců
Je-li volba označena a seznam možností delší než výška okna, bude seznam zalomen do více sloupců.
Okraje
Šířka okrajů okolo seznamu možností. Lze zadat šířky jednotlivě pro všechny čtyři směry. Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém jsou editovaná data. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na datovou položku v rámci výše identifikovaného objektu.
Identifikovaná data by měla být stejného typu, jako hodnoty uvedené dále. Pokud není, použije se typová konverze pro konverzi hodnoty načtené z datové položky na typ každé jednotlivé položky seznamu.
Načítací funkce
Funkce použitá pro určení zobrazované hodnoty na základě editovaných dat. Výsledkem funkce je hodnota, která se porovná s hodnotami seznamu. Označená bude potom položka, jejíž hodnota je rovna hodnotě vrácené funkcí.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametr funkce:
val
aktuální hodnota datové položky, na jejímž základě má být určen stav výběrového tlačítka. Její typ odpovídá typu editované datové položky. Pokud data nejsou přítomna, je předána hodnota NONE.
Výsledek:
hodnota, která má být porovnána s hodnotami v seznamu.
Ukládací funkce
Funkce použitá pro nastavení hodnoty do editované datové položky po vybrání některé z položek seznamu.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametr funkce:
val
hodnota příslušející vybrané položce.
Výsledek:
hodnota, která má být uložena do datové položky. Pokud se typ výsledku neshoduje s typem datové položky, kam se má uložit, provede se typová konverze. Pokud funkce vrátí konstantu NONE nebo NOT_PRESENT a editovaná datová položka je nepovinná, bude odstraněna.
Hodnota pro vypnutí
Hodnota, která se nastaví do datové položky pro vypnutí označené položky. Vypnutím označené položka bude editovaná datová položka převedena do neutrálního stavu – žádná možnost nebude označena. Pokud hodnota pro vypnutí není zadána, nelze označení položky vypnout, pouze přepnout na jinou položku.
Hodnoty
Jednotný typ hodnot
Pokud je nějaký typ vybrán, všechny hodnoty v následujícím seznamu budou jednoho typu. Pokud není zadán žádný typ, bude možné u každé položky seznamu nastavit typ zvlášť.
Tabulka hodnot
Titulek
Titulek zobrazovaný uživateli pro výběr dané hodnoty.
Typ prvku
Lze zvolit buď hodnota nebo vnořená nabídka. V druhém případě bude ve sloupci Hodnota zobrazeno tlačítko, které otevře okno s podřízeným seznamem hodnot.
Hodnota
Hodnota příslušející dané položce.
Detaily
Všechna nastavení pro danou položku. Popsána jsou v následující tabulce.

Detaily položky seznamu hodnot

Položka
Popis
Titulek
Titulek položky – jako výše.
Ikona
Ikona položky. Pokud je zadána, je v seznamu u dané hodnoty vlevo zobrazena tato ikona místo standardního symbolu kuličky. Pro zadání se používá editor ikony.
Oddělovač
Pokud je možnost označena, je prvek v seznamu oddělen od předchozího čárou. Pro první prvek bez významu, čára se před první prvek nekreslí nikdy.
Typ prvku
Jako výše – buď hodnota nebo vnořená nabídka. Podle vybrané možnosti se liší zbylé položky.
Typ prvku = hodnota
Hodnota
Hodnota položky – jako výše.
Zobrazená ikona
Ikona vykreslovaná k zobrazovanému titulku (viz další položku). Pro zadání se používá editor ikony.
Zobrazený titulek
Pokud je výběr hodnoty vložen jako obsah nabídky (externího zobrazení) do sdruženého zobrazení a obsahem sdruženého zobrazení je řádkový editor, který má označenu možnost Vyhledávat text k hodnotě, bude pro danou hodnotu v řádkovém editoru zobrazen tento text. Pokud není zadán, použije se běžný titulek zadaný výše.
Rozlišení zobrazeného titulku od běžného umožňuje zobrazovat zkrácenou informaci o vybrané položce, zatímco v nabídce bude možnost obšírněji popsána.
Typ prvku = vnořená nabídka
Rozbalená vnořená nabídka
Pokud je možnost označena, bude zde definovaný podřízený seznam hodnot iniciálně zobrazován v rozbaleném seznamu, jinak ve sbalené podřízené nabídce. Uživatel má možnost tyto dva stavy libovolně přepínat.
Hodnoty vnořené nabídky
Tabulka se seznamem hodnot, stejná, jako je popsána výše.
Definiční typ: Value_selector_def