Sfairadora

Sloupce tabulky

Sloupce tabulky jsou definovány pomocí tabulky, kde každý řádek odpovídá jednomu sloupci definované tabulky. Ve vlastní tabulce jsou jen nedůležitější položky, všechny jsou pod tlačítkem detaily.
Položka
Popis
Reference dat
Reference na položku řádku tabulky, která představuje data sloupce. Reference je relativní k řádku tabulky. Účel reference je dvojí. Jednak udává, která data budou poskytováno prostřednictvím symbolu cell_data dispelům buněk sloupce, jednak určuje, podle které hodnoty se tabulka uspořádá, nechá-li uživatel tabulku uspořádat podle daného sloupce.
Titulek
Údaje určující podobu titulku sloupce.
Text
Text titulku.
Zarovnání
Zarovnání textu titulku v záhlaví sloupce, je-li sloupec širší než text. Možnosti jsou doleva, na střed a doprava.
Celý
Pokud je volba označena, zobrazuje se text titulku vždy celý. Sloupec se roztáhne na takovou šířku, aby byl celý text viditelný. Není-li volba označena, šířka sloupce se určuje pouze podle šířky buněk a text v záhlaví se případně zkrátí a doplní třemi tečkami, je-li šířka sloupce příliš malá.
Sloupec
Vlastní definice obsahu sloupce.
Typ
Určuje, jaká data budou (by měla být) zobrazována ve sloupci. Typ sloupce určuje, zda je možné sloupec uspořádat, jaké operace ve filtru se mají pro sloupec zobrazovat, popřípadě, že jde o zvláštní druh sloupce.
Možnosti jsou následující:
jednoduchý
sloupec s nejzákladnějším nastavením. Nelze podle něj uspořádat tabulku, filtr je dostupný pouze pro porovnání na rovnost a nerovnost.
uspořádaný
tabulku lze uspořádat podle sloupce, filtr má dostupné i operace porovnání na velikost hodnot.
řetězec
hodnota sloupce je řetězec. Jako sloupec uspořádaný, ve filtru jsou navíc k dispozici testy na podřetězec.
pole
hodnotou sloupce je pole.
sekvence
hodnotou sloupce je podřízená sekvence/tabulka.
seskupení sloupců
sloupci neodpovídají žádná data, je pouze společným záhlavím pro další podřízené sloupce. V položce Buňka je potom místo definice dispelu buňky obsažena ještě jednou tabulka pro definici sloupců, které budou zobrazeny jako podsloupce tohoto sloupce.
Buňka
Editor dispelu, který určuje zobrazení buněk sloupce. Je-li typ sloupce seskupení sloupců, obsahuje místo toho tabulku definic podřízených sloupců.
Zarovnání
Určuje, kam je zarovnán obsah buňky ve vodorovném směru. Možnosti jsou: doleva, na střed, doprava a automaticky. Možnost automaticky vybírá zarovnání podle typu dat sloupce: čísla se zarovnávají doprava, ostatní hodnoty doleva.
Pokud je ve sloupci obsažen řádkový editor, i on má nastavení zarovnání. Je-li ponecháno ve stavu automaticky, jeho zarovnání se přebírá z nastavení sloupce, jinak je nastavení sloupce zastíněno nastavením u editoru a nastavení u sloupce je bez významu.
Detaily
Zobrazuje okno se všemi položkami definice sloupce. Okno je v zásadě totožné s oknem vlastnosti sloupce popsaným u ovládání tabulky.