Sfairadora

  • Referenční příručka

Tabulka

Ovládací prvek tabulka slouží k zobrazování a editaci sekvencí struktur (tedy datových tabulek). Pro editaci jednoduchých sekvencí, které neobsahují struktury, které by bylo možné zobrazit ve sloupcích, je vhodné použít spíše editor sekvence.
Ovládání tabulky je popsáno v samostatné kapitole.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém je editovaná sekvence. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na sekvenci v rámci výše identifikovaného objektu.
Název dat pro řádky
Název datového objektu, pomocí něhož jsou dispelům buněk tabulky zpřístupněna data řádku, v kterém je buňka obsažena. Standardně název row_data.
Název dat pro buňky
Název datového objektu, který reprezentuje data editovaná danou buňkou. Tedy složka řádku tabulky příslušející sloupci, v kterém se nachází buňka, jíž jsou data poskytována. Příslušnost datové položky ke sloupci je určena položkou Reference dat v definici sloupce. Standardně je užit název cell_data.
Datový typ vkládaného prvku
Datový typ nově vloženého prvku sekvence. Většinou není třeba tento datový typ zadávat, určí se automaticky podle typu prvků sekvence. Pokud je však typ prvku sekvence sjednocení (Union), může být potřeba zadat, jaký skutečný typ má tabulka vkládat.
Filtr a uspořádání
Tlačítko pro filtr
Pokud je možnost označena, tabulka má tlačítko pro zobrazení filtru.
Neměnný filtr
Pokud je možnost označena, filtr tabulky nelze měnit.
Neměnná jednoznačnost
Pokud je možnost označena, nelze měnit vlastnost zákaz duplicity hodnot.
Neměnné uspořádání
Pokud je možnost označena, nelze měnit uspořádání tabulky.
Změna filtru a uspořádání
Určuje, jaký dopad bude mít změna filtru, uspořádání a zákazu duplicit hodnot (jednoznačnosti) na editovaná data:
skutečně mění data
pokud je editovaná tabulka pohledem (tj. odvozená sekvence, např. v sekci dokumentu Pohledy), mění definici pohledu. Pokud jsou to vlastní data (např. v sekci dokumentu Data), nastavení filtru (a zákazu duplicity hodnot) skutečně odstraní data filtru nevyhovující, nastavení uspořádání skutečně data uspořádá. Dokud je filtr nastaven, do tabulky nelze vložit data filtru odporující. Dokud je nastaveno uspořádání, nová data jsou automaticky zatřiďována podle uspořádání a jejich pořadí nelze změnit proti definovanému uspořádání.
vytváří lokální pohled
v každém případě vytváří lokální pohled uvnitř zobrazení. Změna filtru a uspořádání tak nikdy nemění ani vlastní data, ani definici pohledu, pokud jsou editovaná data pohledem.
vytváří lokální pohled, pokud data nejsou pohledem
pokud jsou editovaná data vlastními daty (např. v sekci dokumentu Data), vytvoří lokální pohled, takže vlastní data nemění. Pokud je naopak editován již pohled, mění definici editovaného pohledu.
Souhrn
Definice souhrnu tabulky je popsána v samostatné kapitole.

Sloupce

Položka
Popis
Čáry a mezery sloupců
Čára mezi sloupci
Určuje vzhled čáry vykreslované mezi sloupci. Čára se vykresluje do mezery mezi sloupci. Pokud tato mezera není dost velká, čára se nevykreslí.
není
žádná čára (standardní nastavení)
jednoduchá
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows). Mezera mezi sloupci musí být aspoň 1.
vyrytá
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy. Mezera mezi sloupci musí být aspoň 2.
Čára pro oddělovač sloupců
Vzhled čáry vykreslované před sloupcem, pokud je u sloupce zapnuta volba Oddělovač před sloupcem. Aby se čáry vykreslila, musí být dostatečně velká hodnota Mezera pro oddělovač sloupců. Hodnoty jsou stejné jako u položky Čára mezi sloupci.
Mezera mezi sloupci
Mezery mezi sousedními sloupci.
Mezera pro oddělovač sloupců
Mezera mezi sloupci, pokud má následující sloupec nastavenu volbu Oddělovač před sloupcem.
Definice sloupců
Definice sloupců je popsána v samostatné kapitole.

Řádky

Položka
Popis
Mezera před řádkem
Velikost mezery před každým řádkem shora. Hodnota se udává v pixelech.
Mezera za řádkem
Velikost mezery za každým řádkem zdola. Hodnota se udává v pixelech.
Mezera mezi řádky
Mezera mezi řádky. Na rozdíl od mezery před a za řádkem se nezobrazí před prvním a za posledním řádkem. Mezi vnitřními řádky je tedy mezera rovna součtu mezery před, mezi a za.
Čára mezi řádky
Určuje vzhled čáry vykreslované mezi řádky. Čára se vykresluje do mezery mezi řádky. Pokud tato mezera není dost velká, čára se nevykreslí. Možnosti:
není
žádná čára (standardní nastavení)
jednoduchá
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows). Mezera mezi řádky musí být aspoň 1.
vyrytá
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy. Mezera mezi řádky musí být aspoň 2.
Štítek řádku
Určuje podobu štítku vykreslovaného vlevo před každým řádkem tabulky. Za štítek je možné řádek uchopit a přetáhnout myší. Možnosti:
není
žádný štítek
jednoduchý
na štítku je vykreslen pouze vzorek („zdrsnění“).
číslo řádku
štítek obsahuje číslo řádku tabulky.
Nelze vyjímat řádky
Pokud je volba označena, pomocí tabulky nelze odstraňovat prvky sekvence.
Potvrzovat vyjímání řádků
Pokud je volba označena, před odstraněním řádků zobrazí tabulka varování s dotazem, zda to uživatel opravdu chce.
Vkládání řádků
Určuje způsob, jímž budou do tabulky vkládány nové řádky:
zakázáno
pomocí tabulky nelze vkládat nové položky.
bez prázdné položky
tabulka nebude mít na konci prázdný řádek pro vkládání. Vložit řádek lze potom pouze klávesou Ins, případně může být připojen jiný dispel mimo vlastní tabulku (tlačítko a pod) vkládající nové řádky. Řádky jsou takto vkládány přímo bez kandidátské položky.
okamžité
vložení řádku do tabulky vloží okamžitě i řádek do editované sekvence. Hodnoty se potom zadávají přímo do řádku do sekvence již vloženého.
pomocí kandidáta
má-li se vkládat nový řádek, vytvoří se nejprve kandidátský řádek, který má podobu běžného řádku, má však na pravém okraji tlačítka pro vložení nového záznamu a případně pro jeho zrušení bez vložení. Pomocí kandidátského řádku lze zadat data ke vložení, skutečně budou vložena až po stisknutí tlačítka pro vložení.
automaticky
automaticky vybírá mezi vkládáním pomocí kandidáta a přímým vkládáním. Přímé vkládání se použije v případě, že je tabulka podřízena jinému editoru sekvence či tabulce a je již umístěna v jiné, nadřazené kandidátské položce. (Tj. vnořené sekvence v kandidátské položce samy nevytvářejí další kandidátské položky).
Označování řádků
Režim označování řádků:
zakázáno
řádky nelze označovat.
povoleno
řádky lze označovat, označení řádků je zrušeno deaktivováním tabulky.
perzistentní
řádky lze označovat, označení přetrvá, i když je tabulka deaktivována.
Zákaz přetahování řádků myší
Pokud je volba označena, nelze přetahovat neoznačené řádky myší ani kopírovat přes schránku. Aby bylo možné řádky kopírovat, je třeba je nejprve označit. Tato volba může být vhodná, pokud jsou dispely v řádcích složitější, takže by jejich přetahování působilo nepřirozeně.
Definiční typ: Table_def