Sfairadora

Zarovnávání dispelů

Aby zobrazení působilo esteticky, je třeba jednotlivé ovládací prvky zarovnat. V jednoduchém případě to lze udělat v rámci zarovnání prvků skupiny či editoru sekvence. Prvky jsou potom zarovnány k jednomu či druhému okraji, na střed nebo mají všichni stejnou velikost. Takto lze však zarovnat pouze dispely, které mají bezprostředně jeden nadřazený dispel. V mnoha případech je však třeba zarovnat i dispely, které jsou roztroušeny pod různými nadřazenými dispely. Elementárním případem je skupina řádkových editorů, kde každý má svůj nadřazený popisek. Chtěli bychom, aby editory za popisky byly zarovnávány na stejnou pozici doleva, případně měli i stejnou šířku.
K zarovnání obecně jakékoli skupiny dispelů je třeba nejprve zvolit řídící dispel zarovnání, kterým může být libovolná skupina či editor sekvence. Zvolený dispel musí jako svoje (nepřímé) podřízené obsahovat všechny dispely, které mají být zarovnány. U řídícího dispelu zarovnání se v jeho definici v oddíle Zarovnání určí skupiny dispelů, kterým se nastaví určité parametry zarovnávání (zarovnání na stejnou šířku, pozici a pod.). Skupina je určena jednou nebo více značek. Jednotlivé zarovnávané dispely potom musejí mít nastaveny značku ve své definici v oddíle Řízení (položka Značka) – viz společné položky. Na základě značky se určuje příslušnost dispelu ke skupině zarovnání.
Je třeba mít na zřeteli, že skupina zarovnání je určena pouze nadřízeným řídícím dispelem zarovnání. Pokud má dispel určitou značku, ale není podřízený řídícího dispelu zarovnání, nebude zarovnáván společně s ostatními dispely, které mají stejnou značku a jsou jeho podřízení. Rozsahy platnosti řídících dispelů zarovnání se rovněž nepřekrývají. Pokud jsou dva řídící dispely zarovnání vnořeny v sobě, příslušná skupina zarovnání se vyhledává vždy pouze v nejbližším nadřízeném. Za řídící dispel zarovnání se považuje skupina či editor sekvence, který má neprázdnou tabulku skupin zarovnání v oddíle Zarovnání.

Definice skupin zarovnání

Zde je uveden popis sloupců tabulky obsažené v oddíle Zarovnání v definici skupiny a editoru sekvence. Každý řádek tabulky definuje jednu skupinu zarovnáni.
Položka
Popis
Značky
Seznam značek dispelů, které náležejí do této skupiny zarovnání.
Shodná pozice
Způsob zarovnání pozice prvků skupiny:
není
prvky skupiny se nezarovnávají na shodnou pozici
pozice vodorovně
prvky se zarovnají tak, aby měly stejnou pozici vzhledem ke svému bezprostředně nadřazenému uzlu. Tento způsob zarovnání je vhodné použít, pokud nadřazené uzly samy jsou zarovnána na stejnou pozici například tím, že jsou umístěny v jedné svislé skupině. (Například editory, nad nimiž jsou popisky umístěné v jedné skupině.) Pokud tato podmínka není splněna, může být vhodné použít možnost absolutní pozice vodorovně.
pozice svisle
analogicky k pozice vodorovně, avšak ve svislém směru.
absolutní pozice vodorovně
prvky se zarovnají tak, aby jejich vodorovné pozice vzhledem k oknu byly stejné. Tato možnost je obecnější a přesnější než pozice vodorovně, je však výpočetně mnohem náročnější.
absolutní pozice svisle
analogicky k absolutní pozice vodorovně, avšak ve svislém směru
Vodorovně
Zarovnání
Pro skupinu zarovnání je vypočtena její ideální šířka, která se rovná šířce nejširšího prvku skupiny zarovnání. Tato položka určuje umístění jednotlivých prvků v rámci takto definovaného ideálního prostoru. Toto nastavení má smysl hlavně v případě, kdy jsou prvky zarovnány na stejnou vodorovnou skupinu, funguje však i bez toho. Možnosti jsou doleva, na střed a doprava.
Shodná šířka
Pokud je možnost označena, bude všem prvkům skupiny nastavena šířka podle nejširšího. Jednotlivé uzly mohou omezovat svojí maximální šířku. Pokud by měla být překročena, nastaví se nejvyšší možná. Pouze v tomto případě má smysl se shodnou šířkou nastavit i zarovnání.
Minimální šířka
Hodnota, která udává minimální šířku členů skupiny. Tímto však nelze překročit maximální povolenou šířku pro určitý konkrétní dispel. Pokud by měla být pro určitý prvek skupiny překročena, nastaví se tomuto prvku jeho maximální přípustná šířka.
Maximální šířka
Hodnota udávající maximální šířku členů skupiny. Analogicky k minimální šířce nelze překročit nejmenší povolenou šířku jednotlivých dispelů.
Svisle
Analogicky ke sloupci Vodorovně, avšak pro svislý směr.
Detaily
Tlačítko otvírá okno s přehledným zobrazením všech vlastností skupiny zarovnání.
Definiční objekt: Sctl_def