Sfairadora

  • Referenční příručka

Výběrové tlačítko

Výběrové tlačítko (někdy se nazývá též rádiové tlačítko) umožňuje určit, že určitá datová položka má mít zvolenou, předem danou hodnotu. Nejčastěji se používají ve skupině, kde všechna výběrová tlačítka nastavuje tutéž datovou položku, ale na různé hodnoty. Tlačítko tak může být ve dvou stavech: označené, pokud má datová položka hodnotu náležející danému výběrovému tlačítku a neoznačené jinak. Je možné rovněž určit neutrální hodnotu, která se nastaví, pokud se stiskne označené tlačítko. Tato hodnota by neměla odpovídat hodnotě žádného výběrového políčka ve skupině náležející dané datové položce, takže se tak datová položka přepne do stavu „žádná z možností“.
Výběrové tlačítko má podobu buď okrouhlého políčka, ve kterém může být zobrazena kulička nebo tlačítko, které může být zamáčknuté nebo nezamáčknuté. Neutrální stav není graficky odlišně znázorňován, je patrný případně z toho, že ve skupině výběrových tlačítek není označeno žádné z nich.
Mnohdy je pohodlnější místo skupiny výběrových tlačítek použít jediný dispel výběr hodnoty, nebo sdružené zobrazení s vloženým výběrem hodnoty.

Zobrazení

Položka
Popis
Titulek
Text zobrazovaný na tlačítku.
Další
Styl
Vzhled tlačítka:
plochý v okně
běžný vhled s okrouhlým políčkem vlevo. Pokud je nastavena ikona, bude se místo okrouhlého políčka zobrazovat tlačítko s ikonou, které lze zamáčknout.
plochý na liště
v neoznačeném stavu má podobu prostého textu bez okraje, po najetí myší nebo aktivování je okolo vykreslen rámeček (tlačítko se „zdvihne“). V označeném stavu podobu zamáčknutého tlačítka.
plochý v nabídce
text který má vlevo buď zadanou ikonu nebo značku kuličky. Když je aktivní, je pozadí vykresleno jinou barvou, jak je běžné v nabídce. V označeném stavu je zamáčknutá značka či ikona vlevo.
trojrozměrný
běžné trojrozměrné tlačítko, které je v označeném stavu zamáčknuté.
trojrozměrný nízký
trojrozměrné tlačítko s užším rámečkem, takže vypadá nižší. V označeném stavu je zamáčknuté.
automaticky
styl se vybere adekvátně podle umístění tlačítka.
Ikona
Ikona zobrazovaná vlevo od titulku, jak je popsáno u jednotlivých stylů. Zadává se pomocí editoru ikony.
Skrýt titulek
Pokud je možnost označena, titulek není na tlačítku zobrazen, je zobrazena pouze ikona. Text titulku se zobrazuje v bublinové nápovědě.
Okraje
Šířka okrajů mezi titulkem a rámečkem tlačítka. Lze zadat šířky jednotlivě pro všechny čtyři směry. Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky podle velikosti textu titulku.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém jsou editovaná data. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na datovou položku v rámci výše identifikovaného objektu.
Identifikovaná data by měla být stejného typu, jako hodnota uvedená dále. Pokud není, použije se typová konverze pro konverzi hodnoty načtené z datové položky na stejný typ, jako má hodnota tlačítka.
Hodnota
Hodnota svázaná s výběrovým tlačítkem. Pokud má editovaná datová položka tuto hodnotu, výběrové tlačítko bude označeno. Stisknutím výběrového tlačítka bude tato hodnota nastavena do datové položky.
Nejprve se určí typ hodnoty. Podle typu je zobrazen příslušný editor, kterým lze zadat konkrétní hodnotu.
Povolit vypnutí
Pokud je možnost označena, lze tlačítkem nastavit neutrální hodnotu – tj. pokud je tlačítko označené, jeho opětovným stisknutím jej vypnout.
Hodnota pro vypnutí
Hodnota, která se nastaví do datové položky pro vypnutí tlačítka.
Další
Datový typ
Datový typ, který má editor ukládat do příslušného datového objektu. Většinou není třeba tento datový typ zadávat, určí se automaticky podle skutečného typu editovaných dat. Pokud je však typ editovaných dat sjednocení (Union), může být potřeba zadat, jakou skutečnou hodnotu má tlačítko ukládat.
Načítací funkce
Funkce použitá pro určení stavu tlačítka na základě editovaných dat. Výsledkem funkce je hodnota, která se porovná s hodnotou přiřazenou tlačítku. Tento nepřímý způsob určení stavu tlačítka umožňuje, aby byla načítací funkce stejná pro všechna tlačítka skupiny a měnila se pouze jejich hodnota.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametr funkce:
val
aktuální hodnota datové položky, na jejímž základě má být určen stav výběrového tlačítka. Její typ odpovídá typu editované datové položky. Pokud data nejsou přítomna, je předána hodnota NONE.
Výsledek:
hodnota, která má být porovnána s výše nastavenou hodnotou. Pokud budou rovny, tlačítko bude označeno.
Ukládací funkce
Funkce použitá pro nastavení hodnoty do editované datové položky po změně stavu výběrového tlačítka.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametr funkce:
val
hodnota svázaná s tlačítkem (buď položka Hodnota, při nastavování tlačítka do označeného stavu nebo Hodnota pro vypnutí při vypínání tlačítka).
Výsledek:
hodnota, která má být uložena do datové položky. Pokud se typ výsledku neshoduje s typem datové položky, kam se má uložit, provede se typová konverze. Pokud funkce vrátí konstantu NONE nebo NOT_PRESENT a editovaná datová položka je nepovinná, bude odstraněna.
Nezavírat přechodné okno
Pokud je tlačítko v přechodném okně – tj. v okně, které se automaticky zavře provedením nějaké akce v okně (např. okno nabídky – viz Sdružené zobrazení), je-li tato volba označena, okno nebude stisknutím tlačítka zavřeno.
Definiční typ: Radio_button_def