Sfairadora

Skupina

Skupina umožňuje uspořádat několik dispelů pod sebe nebo vedle sebe. Ovládá i jejich zarovnání, mezery mezi nimi a oddělovače.

Zobrazení

Položka
Popis
Horizontální
Pokud je možnost označena, prvky jsou uspořádány vedle sebe (jde o horizontální skupinu). Jinak jsou prvky pod sebou (vertikální skupina).
Další
Více sloupců
Pokud je volba označena a prvků je tolik, že by dole přesahovaly hranici okna, budou zalomeny to několika sloupců. (Při horizontálním uspořádání do více řádků.)
Čára mezi prvky
Umožňuje nechat mezi prvky vykreslovat čáru. Čára se vykresluje do mezery mezi prvky. Pokud tato mezera není dost velká, čára se nevykreslí.
není
žádná čára (standardní nastavení)
jednoduchá
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows). Mezera mezi prvky musí být aspoň 1.
vyrytá
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy. Mezera mezi prvky musí být aspoň 2.
Čára pro oddělovač
Pokud má prvek nastaven příznak, že před ním má být oddělovač, vykreslí se před ním zde určený druh čáry. Možnosti jsou stejné jako u čáry mezi prvky.
Mezera mezi prvky
Mezera vynechaná mezi prvky. Zadává se v pixelech. Nevynechává se před prvním ani za posledním prvkem. U každého prvku lze navíc určit mezeru před ním a za ním. Mezi vnitřními prvky je tedy mezera rovna součtu mezery před, mezi a za.
Mezera pro oddělovač
Jako mezera mezi prvky, ale použitá v případě, že má prvek nastaven příznak, že před ním má být oddělovat. V tom případě se použije tato velikost místo velikosti Mezera mezi prvky.
Okraje
Okraje okolo celé skupiny.
Pozadí
Pozadí vykreslované na místech, kde nejsou dispely prvků. Možnosti jsou buď šedé, bílé, nebo automaticky. Konkrétní barvy závisejí na nastavení barev ve Windows. Šedá je barva podkladu okna, bílá barva podkladu polí (jako jsou buňky tabulky a pod.). Pokud je zadána možnost automaticky, bude pozadí bílé v případech, kdy je skupina umístěna v dispelu s bílým pozadím.

Prvky

Oddíl obsahuje tabulku s jednotlivými prvky. Stejné údaje se zobrazují i u každého prvku zvlášť, pokud je vybrán v levém panelu okna editor definice ovládacích prvků. V následující tabulce jsou položky zadávané pro každý prvek skupiny:
Položka
Popis
Ovládací prvek
Editor definice příslušného prvku skupiny
Zarovnání
Pokud mají prvky skupiny různou šířku, určuje způsob jejich zarovnání. Lze zvolit: doleva, na střed, doprava a do bloku. Zarovnání do bloku roztáhne všechny prvky na šířku nejširšího (pokud to povaha dispelu prvku umožňuje).
Oddělovač
Určuje, že před prvkem má být vykreslen oddělovač. Konkrétní způsob vykreslování oddělovače závisí na nastavení položek skupiny Čára pro oddělovač a Mezera pro oddělovač (viz výše).
Mezera před
Velikost mezery před každým prvkem – tj. u vertikálního uspořádání prvků se rozumí mezera nad prvkem, u horizontálního vlevo od prvku. Hodnota se udává v pixelech.
Mezera za
Velikost mezery za každým prvkem. Hodnota se udává v pixelech.
Odsazení
Pro zarovnání doleva mezera na levém okraji, pro zarovnání doprava mezera na pravém okraji. Pro zarovnání na střed posun vůči středu – kladné hodnoty doprava, záporné doleva. Kromě zarovnání na střed jsou přípustné jen kladné hodnoty; záporné se pak interpretují jako nula.
Roztáhnout podélně
Pokud má prvek označenu tuto možnost a skupina je delší, než součet délek jejích prvků, tento prvek bude podélně roztáhnut tak, aby vyplnil celý nadbytečný prostor skupiny. Pokud má tuto možnost označenu více prvků, přebytečná velikost se rozdělí mezi ně v proporci jejich optimálních velikostí.
Délkou se rozumí u vertikálních skupin výška, u horizontálních skupin šířka.

Zarovnání

Zarovnávání podřízených dispelů je popsáno v samostatné kapitole.
Definiční typ: Linear_group_def