Sfairadora

  • Referenční příručka

Popisek

Umožňuje vložit do zobrazení statický text, který nelze upravovat. Text slouží jako popisek vysvětlující uživateli funkci zobrazení. Pokud je titulek popisku zadán funkcí, může rovněž zobrazovat proměnnou hodnotu.
Popisek může mít podřízený dispel (mnohdy řádkový editor), potom slouží jako titulek tohoto dispelu. Podřízený dispel se označuje jako dítě. Výhodou tohoto uspořádání mj. je, že text editoru a text popisku mají zarovnanou základní linku. Má-li navíc popisek označenu klávesovou zkratku, její stisknutí aktivuje podřízený ovládací prvek.
Popisek dále umožňuje okolo dítěte nakreslit rámeček či čáru. Případně, že nemá zadaný text titulku, může sloužit pouze k vložení čáry do zobrazení.
Víceřádkový popisek lze zadat dispelem formátovaný text.

Zobrazení

Položka
Popis
Text
Text popisku. Pokud se některému písmenu popisku nastaví znakový styl Zobrazení – klávesová zkratka, bude příslušné písmenu stisknuté s klávesou Alt fungovat jako klávesová zkratka – aktivuje dítě popisku.
Aby nebylo dítě těsně u popisku, je možné udělat na konci textu popisku mezeru nebo zadat hodnotu Odsazení v oddíle Dítě (viz níže).
Pokud je hodnota textu zadána funkcí, může být použita k zobrazování proměnné hodnoty.
Příklad: zadáme-li text jako funkci v jazyce Enki: [String]system.time_sec, budou v popisku zobrazovány hodiny.
Styl textu
Styl, kterým bude vykreslen text popisku. Lze vybrat základní nebo nadpis 15. Nadpis 1 je největším písmem, nadpis 5 nejmenším.
Základnímu odpovídá styl zobrazení Zobrazení – popisky políček, jednotlivým nadpisům styly Zobrazení – nadpis X.
Odsazení textu
Mezera zleva před textem. Je-li dítě pod textem, lze zadat i zápornou hodnotu, text pak bude předsazen před dítětem. Hodnota se zadává v pixelech.
Ikona
Ikona zobrazovaná před textem titulku. K zadávání se používá editor ikony.
Text za dítětem
Text zobrazovaný za dítětem. I když je dítě pod textem popisku, text za dítětem bude umístěn vždy vpravo.
Využít lze především k zobrazení měrné jednotky, pokud je dítě editor nějaké velikosti. Lze jej rovněž využít k zapsání krátké poznámky k dítěti.
Ohraničení
Vykreslovaná čára či rámeček u popisku:
není
horizontální čára
vertikální čára
rámeček
Styl čáry
Jen pokud je ohraničení horizontální či vertikální čára:
není
žádná čára
jednoduchá
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows).
vyrytá
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy.
Čára se vykresluje na celou šířku (resp. výšku) dítěte. Pokud je popisek ve skupině, lze zadat jeho zarovnání do bloku, potom bude čára vykreslena na celou její šířku.
Styl rámečku
Jen pokud je ohraničení rámeček:
není
žádná čára
jednoduchý
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows).
vyrytý
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy.
vystouplý
rámeček je nakreslen světlou a tmavou čárou tak, že vypadá, jako by jeho obsah vystupoval nad okolí.
zapuštěný
rámeček je nakreslen světlou a tmavou čárou tak, že vypadá, jako by byl jeho obsah zapuštěný do okolí.
hluboký
jako zapuštěný, ale čára je silnější, takže vypadá, jako by byl zapuštěn hlouběji. Čára je identická s tou, která je okolo editorů. Toho lze využít, je-li třeba více dispelů orámovat rámečkem jako jeden editor – vlastním editorům se rámeček vypne a dodá se takto. Potom může být vhodné nastavit i bílé pozadí.
Vzdálenost rámečku
Jen pokud je ohraničení rámeček. Udává vzdálenost mezi rámečkem a jeho obsahem. Zadávají se dvě hodnoty: vertikální pro mezeru dole a nahoře a horizontální pro mezeru vlevo a vpravo.
Pozice textu
Pro horizontální čáru:
nad čárou
text je nad čárou. Pokud je dítě vpravo od textu, je čára i pod dítětem, pokud je dítě pod textem, je čára mezi dítětem a textem.
přes čáru
čára bude přerušena a přes ní vykreslen text. Je vhodné zadat kladné odsazení textu, aby čára začínala před textem, a dítě umístit pod text.
pod čárou
text je pod čárou. Čára je zobrazena nad textem i dítětem.
Pro vertikální čáru:
vlevo od čáry
je vhodné, aby bylo dítě vpravo od textu. Čára potom bude na výšku dítěte mezi dítětem a textem. Dále by mělo být nastaveno odsazení dítěte.
nad čárou
čára bude začínat pod textem.
vpravo od čáry
text i dítě budou vpravo od čáry.
Pro rámeček:
uvnitř rámečku
text včetně dítěte budou orámovány
přes rámeček
dítě bude orámováno, text bude napsán přes rámeček. Je vhodné, aby bylo nastavené kladné odsazení textu.
vně rámečku
orámované bude dítě, text bude vně rámečku.
Pozadí
Barva pozadí popisku. Možnosti jsou buď šedé, bílé, nebo automaticky. Konkrétní barvy závisejí na nastavení barev ve Windows. Šedá je barva podkladu okna, bílá barva podkladu polí (jako jsou buňky tabulky a pod.). Pokud je zadaná možnost automaticky, bude pozadí bílé v případech, kdy je popisek umístěn v dispelu s bílým pozadím.

Dítě

Položka
Popis
Definice
Editor pro zadání definice dítěte. Nemusí být zadáno žádné, pak je vykreslen pouze text popisku a případná čára či rámeček.
Zarovnání
Vodorovné zarovnání dítěte, pokud je popisek širší než dítě. Možnosti jsou: doleva, na střed, doprava, do bloku a automaticky. Možnost do bloku roztáhne dítě na maximální možnou šířku. Pokud je zarovnání automatické, určuje se podle nastavení sloupce tabulky, ve které je dispel umístěn. Pokud není v žádné, zarovnává se doleva.
Odsazení
Pokud je pozice dítěte vpravo od textu, udává odsazení od textu, pokud pod textem, jde o odsazení od levého okraje popisku. Hodnota je v pixelech.
Pozice
Pozice dítěte vzhledem k textu popisku. Je možné dítě umístit vpravo od textu (tj. na stejný řádek) nebo pod textem (tj. na nový řádek).
Mimo rámeček
Pokud je Ohraničení nastaveno na rámeček, označením této možnosti se dítě bude vykreslovat vně rámečku.
Bílé pozadí
Pokud je volba označena, bude obsah rámečku popisku vykreslován bíle (konkrétní barva záleží na nastavení Windows). Pokud popisek nemá rámeček, bude bílý podklad celého popisku. Dítě a jeho podřízené dispely budou zobrazeny v poli (tj. automatické pozadí bude vybráno na bílé, jiné bude i automaticky volené orámování dispelů).
Definiční typ: Label_def