Sfairadora

Editor obrázku

Editor obrázku slouží k zobrazování a vkládání obrázků (typ Bitmap) do dat dokumentu. V současné verzi umožňuje pouze vložit obrázek ze souboru nebo ze schránky. Pokud je zadána načítací funkce, může být užit i ke grafické prezentaci jiných dat, než je obrázek – načítací funkce vytvoří z dat grafickou reprezentaci. Editor umožňuje zadat funkci reagující na myš, takže lze vytvořit specifický editor obrázku, který bude schopen obrázek i upravovat.
Ovládání editoru obrázku je popsáno v samostatné kapitole.
Pokud je třeba do zobrazení vložit pouze statický obrázek, který není uložen v datech dokumentu, je třeba použít dispel obrázek.

Zobrazení

Položka
Popis
Styl rámečku
Vzhled orámování editoru:
žádný
bez orámování
jednoduchý
jednoduchá čára (většinou černá, barva záleží na nastavení Windows).
hluboký
trojrozměrný rámeček jakoby zapuštěný (běžný vzhled editačního políčka ve Windows).
automatický
orámování se určí podle toho, kde je editor umístěn.
Okraje
Šířka okraje mezi rámečkem a vlastním obsahem editoru. Zadat lze jednotlivě hodnoty pro všechny směry. Pokud není hodnota zadána, určí se automaticky podle umístění editoru.
Pozadí
Barva pozadí (tj. okraje editoru, kde není zobrazen obrázek). Lze volit mezi bílou a šedou, konkrétní barvy však záleží na nastavení Windows. Lze ponechat automatický výběr, který potom určí šedou pro editory, kde nelze hodnotu měnit, a bílou pro běžný případ.
Rozměry obrázku
Lze zadat výšku a šířku obrázku v pixelech. Pokud není zadána, použije se skutečná velikost. Pokud by však měla překročit velikost obrazovky (hlavního okna programu) a není označena možnost Nezmenšovat pod rozměry obrázku, bude obrázek zmenšen tak, aby byl celý vidět.
Rozměry udávají optimální požadovanou velikost obrázku při zobrazení. Pokud nejsou označeny možnosti Nezmenšovat pod rozměry obrázku/Nezvětšovat nad rozměry obrázku, uživatel může tuto velikost zobrazení změnit změnou velikosti okna.
Zachovat poměr stran
Pokud je možnost označena, při změně velikosti obrázku se upravují vždy oba rozměry, aby byl zachován poměr výšky a šířky. Pokud jsou však zadány oba rozměry obrázku, použijí se zadané hodnoty.
Nezmenšovat pod rozměry obrázku
Pokud je možnost označena, velikost editoru nelze zmenšit pod rozměry obrázku. Editor zůstane ve velikosti obrázku a okno, které ho obsahuje, zobrazí posuvník.
Nezvětšovat nad rozměry obrázku
Pokud je možnost označena, editor nebude zvětšen nad rozměr obrázku, ani kdyby to vyžadovalo zarovnání nebo byla ručně zvětšena velikost okna.
Při změně velikosti
Způsob vykreslování při změněné velikosti obrázku:
půltónování
bere se průměr hodnot barev původních bodů obrázku. (Výchozí nastavení. Starší verze Windows nemusejí tuto funkci podporovat, potom je použita varianta vypouštět řádky.)
vypouštět řádky
přebytečné řádky jsou při zmenšování prostě vypuštěny, při zvětšování duplikovány.
Slučovat černé (AND)
pro dvoubarevné obrázky: pokud při zmenšování byl jeden z bodů výchozího obrázku černý, bude i odpovídající bod výsledku černý. Vhodné pro čárovou grafiku s bílým podkladem.
Slučovat bílé (OR)
pro dvoubarevné obrázky: pokud při zmenšování byl jeden z bodů výchozího obrázku bílý, bude i odpovídající bod výsledku bílý. Vhodné pro čárovou grafiku s černým podkladem.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém jsou editovaná data. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na datovou položku v rámci výše identifikovaného objektu.
Identifikovaná data musejí být typu Bitmap. Pokud není, je třeba zadat načítací funkci, která z daných dat bude obrázek typu Bitmap vytvářet.
Další
Načítací funkce
Funkce použitá pro převedení editovaných dat na obrázek, který má být zobrazen v editoru. Pokud není zadána, použije se pro převod standardní typová konverze.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki, viz kapitolu Obrázky a ikony.
Parametry funkce:
val
hodnota, která má být editována. Její typ odpovídá typu editované datové položky. Pokud data nejsou přítomna, je předána hodnota NONE.
Typ výsledku: Bitmap.
Ukládací funkce
Funkce použitá pro převedení editovaného obrázku na hodnotu, která má být uložena do editované datové položky. Pokud není zadána, použije se pro převod standardní typová konverze.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametry funkce:
val
hodnota typu Bitmap, obsah editoru obrázku, který se má uložit.
Výsledek: hodnota, která má být uložena do datové položky. Pokud se typ výsledku neshoduje s typem datové položky, kam se má uložit, provede se typová konverze. Pokud funkce vrátí konstantu NONE nebo NOT_PRESENT a editovaná datová položka je nepovinná, bude její hodnota odstraněna.
Reakce na myš
Umožňuje měnit editovaná data v reakci na myš. Pokud nastane jakákoli událost myši (posun ukazovátka myši, klepnutí…) nad editorem obrázku, bude vyvolána tato funkce. Událost je popsána pomocí parametru mouse_info typu Mouse_info. Detailní popis je uveden v kapitole reakce na myš
Definiční typ: Image_editor_def