Sfairadora

Opatření záhlaví

Umožňuje k dispelu připojit další dispely s přídavnými informacemi (záhlaví a patu) zobrazené buď nahoře a dole nebo vpravo a vlevo. Je možné určit, že záhlaví či pata bude zobrazena v samostatném panelu okna a tak bude zajištěno, že bude stále viditelná. Podrobnosti zobrazování jsou popsány dále.
Pokud je záhlaví zobrazeno vlevo v samostatném panelu okna, lze tak dosáhnout uspořádání, kdy je v levé části okna seznam, kterým lze volit položku, zatímco v pravé části okna se vybraná položka zobrazuje. K tomu viz sdruženého zobrazení, část Funkce nastavení hodnoty.

Zobrazení

Položka
Popis
Horizontální
Pokud je možnost označena, bude záhlaví zobrazeno vlevo a pata vpravo. Jinak je záhlaví nahoře a pata dole.
Záhlaví/pata – záhlaví a pata se zadávají zvlášť, položky jsou však v obou případech tytéž.
Pozice
Určuje umístění záhlaví/paty vzhledem k dítěti:
skryté
záhlaví/pata nebude zobrazována.
u dítěte
záhlaví/pata bude zobrazena vždy u příslušné hrany dítěte. Pokud je dítě velké, takže okraj dítěte již bude za okrajem okna, záhlaví/pata nebude vidět.
u okraje okna
záhlaví/pata bude zobrazena v samostatném panelu vždy u příslušného okraje okna, bez ohledu na to, zda před dítětem jsou ještě nějaké ovládací prvky – ty potom budou umístěny mezi záhlavím/patou a dítětem.
vždy viditelné
kombinace možností u dítěte a u okraje okna – pokud je příslušná hrana dítěte zobrazena v okně, je záhlaví/pata u ní, jakmile je přesunuta za okraj okna, záhlaví/pata se zobrazí u okraje okna, takže bude stále viditelné. (Výchozí nastavení.)
Zarovnání
Zarovnání záhlaví/paty vzhledem k dítěti. Možnosti jsou: doleva, na střed, doprava a do bloku. Možnost do bloku roztáhne záhlaví/patu na celou šířku dítěte.
Zobrazit jen když je dítě aktivní
Pokud není dítě aktivní, záhlaví/pata bude skryta. Zobrazena bude jen během aktivity dítěte.
Zarovnat k pozici dítěte
Pokud je možnost označena a záhlaví/pata je zobrazena v samostatném panelu, panel záhlaví/paty se posouvá zároveň s panelem dítěte, aby záhlaví/pata a dítě byly vždy zarovnány. Pokud možnost označena není, posouvá se panel záhlaví/paty a dítěte nezávisle.
Horizontální posuvník
Pokud je možnost označena, záhlaví/pata je zobrazena v samostatném panelu a je širší než okno, zobrazí se vodorovný posuvník. Pokud možnost označena není, vodorovný posuvník se nikdy nezobrazuje.
Vertikální posuvník
Analogicky k horizontálnímu posuvníku.
Styl dělící čáry
Pokud je záhlaví/pata zobrazena v samostatném panelu, tato položka určuje podobu čáry oddělující tento panel od sousedního.
není
žádná čára.
jednoduchý
jednoduchá čára vykreslovaná černě (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows).
vystouplý
dělící čára má podobu vystouplé lišty (tj. na jednom jejím okraji je nakreslená světlejší čára na druhém tmavší).
vyrytý
čára vykreslená pomocí světlejší a tmavší linky, takže vypadá jako vyrytá.
zapuštěný horní
světlejší čára (tj. jako by horní panel byl zapuštěný).
zapuštěný dolní
tmavší čára (tj. jako by dolní panel byl zapuštěný).
hluboký horní
jako zapuštěný horní, ale hlouběji (výraznější čára).
hluboký dolní
jako zapuštěný dolní, ale hlouběji (výraznější čára).
Šířka dělící čáry
šířka dělící čáry v pixelech. Musí být dost široká, aby se do prostoru dala vykreslit čára daného stylu. Pokud není zadána, určí se vhodná automaticky.
Povolit posouvání dělící čáry
Pokud je možnost označena a záhlaví/pata je zobrazena v samostatném panelu, uživatel může posouvat pozici dělící čáry myší a tím měnit velikosti panelů.
editor dispelu
Editor, jímž lze zadat obsah záhlaví/paty.

Dítě

Editor dispelu, k němuž mají být záhlaví a pata připojeny.
Definiční typ: Header_provider_def