Sfairadora

Tlačítko okna

Zjednodušený případ sdruženého zobrazení, které má formu tlačítka otevírající okno. Okno buď může pouze sdružovat ovládací prvky, které logicky souvisejí, nebo může být sdružené zobrazení chápáno jako editor struktury. V druhém případě lze zadat referenci na editovanou strukturu a lze určit, že okno bude editovat kopii dat, která se uloží až při zavření okna. Okno potom lze rovněž zavřít klávesou Esc, čímže se zruší provedené změny. Dále je možné zadat ověřovací funkci, která zajišťuje, že jsou zadaná data správná.

Zobrazení

Položka
Popis
Titulek
Titulek zobrazovaný na tlačítku.
Styl textu
Styl, kterým bude vykreslen text titulku. Lze vybrat základní nebo nadpis 15. Nadpis 1 je největším písmem, nadpis 5 nejmenším.
Základnímu odpovídá styl zobrazení Zobrazení – tlačítko, případně Zobrazení – popisky políček, pokud je Styl titulku nastaven na popisek, jednotlivým nadpisům styly Zobrazení – nadpis X.
Titulek okna
Titulek okna otevřeného stisknutím tlačítka.
Ikona tlačítka
Ikona zobrazovaná na tlačítku vlevo od titulku. Zadává se pomocí editor ikony.
Okraje
Okraje mezi titulkem a orámováním tlačítka.
Rozbalovací tlačítko
Pokud je možnost označena, bude vlevo od tlačítka otvírajícího okno zobrazeno rozbalovací tlačítko, kterým lze obsah okna rozbalit, takže na místě nahradí tlačítko.
Po rozbalení zachovat tlačítko
Pokud je možnost označena, při rozbalení obsahu rozbalovacím tlačítkem nahradí obsah tlačítko sdruženého zobrazení. Pokud označena není, obsah se zobrazí pod tlačítkem.

Funkčnost

Pokud s oknem nemá být svázán datový objekt, není třeba následující položky vyplňovat.
Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém jsou obsažena data, která mají být přiřazena sdruženému zobrazení. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na data v rámci výše identifikovaného objektu.
Název dat pro dítě
Název, pod kterým budou data přiřazená sdruženému zobrazení dostupná dispelům obsaženým v rozbaleném a externím zobrazení.
Přímá editace dat
Pokud je výše uvedenými položkami přirazena sdruženému zobrazení datová položka a tato volba není označena, edituje okno pouze kopii těchto dat. Data budou zapsána do příslušné datové položky až při zavření okna. Je-li navíc okno zavřeno klávesou Esc, jsou změny provedené v kopii dat odstraněny a datová položka není změněna.
Pokud je volba označena, data jsou editována přímo.
Ověřovací funkce
Funkce umožňující ověřit, zda uživatelem zadaná data jsou správná. Přesný popis je uveden v článku o obecných vlastnostech sdruženého zobrazení, v části Funkčnost.

Dítě

Editor pro zadání obsahu okna. Pokud je v oddíle Funkčnost zadána reference dat, které má okno editovat, je vhodné, aby se všechny editory obsažené v okně odkazovaly na data skrze identifikátor přiřazený v položce Název dat pro dítě.