Sfairadora

Výběr hodnoty

Zjednodušený případ sdruženého zobrazení, který má podobu řádkového editoru, u kterého je vpravo tlačítko rozbalující nabídku hodnot (takový ovládací prvek bývá někdy nazýván „combo box“). Obsah nabídky hodnot může být určen buď pevně daným seznamem, nebo může být proměnlivý, určený obsahem zvolené tabulky v dokumentu.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém je obsažena editovaná datová položka. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na data v rámci výše identifikovaného objektu.
Rozbalovací tlačítko
Pokud je možnost označena, vlevo od řádkového editoru je rozbalovací tlačítko, pomocí něhož lze obsah rozbalit tak, že bude zobrazen na místě řádkového editoru jako seznam výběrových tlačítek.
Nelze editovat řádkový editor
Pokud je možnost označena, řádkový editor pouze zobrazuje aktuální výběr, ale zobrazenou hodnotu nelze měnit. Tím lze zajistit, že nelze zadat jinou hodnotu, než která je v nabídce.
Vyhledávat text k hodnotě
Pokud je možnost označena, v řádkovém editoru se zobrazuje název hodnoty zadaný v seznamu hodnot (položka Zobrazený titulek) místo vlastní hodnoty. Pokud označena není, zobrazuje se hodnota jako v běžném řádkovém editoru.
Nezavírat přechodné okno
Pokud je sdružené zobrazení v přechodném okně – tj. v okně, které se automaticky zavře provedením nějaké akce v okně (např. okno nabídky), je-li tato volba označena, okno nebude vybráním hodnoty zavřeno.
Hodnoty
Typ výběru
Určuje způsob sestavení obsahu nabídky hodnot. Lze zvolit buď ze seznamu nebo z tabulky. Podle zvolené možnost se liší zbylá nastavení.

Výběr hodnot ze seznamu

Hodnoty
Jednotný typ hodnot
Pokud je nějaký typ vybrán, všechny hodnoty v následujícím seznamu budou jednoho typu. Pokud není zadán žádný typ, bude možné u každé položky seznamu nastavit typ zvlášť.
Tabulka hodnot
Titulek
Titulek zobrazovaný uživateli pro výběr dané hodnoty.
Typ prvku
Lze zvolit buď hodnota nebo vnořená nabídka. V druhém případě bude ve sloupci Hodnota zobrazeno tlačítko, které otevře okno s podřízeným seznamem hodnot.
Hodnota
Hodnota příslušející dané položce.
Detaily
Všechna nastavení pro danou položku. Popsána jsou v následující tabulce.

Detaily položky seznamu hodnot

Položka
Popis
Titulek
Titulek položky – jako výše.
Ikona
Ikona položky. Pokud je zadána, je v seznamu u dané hodnoty vlevo zobrazena tato ikona místo standardního symbolu kuličky. Zadává se pomocí editor ikony.
Oddělovač
Pokud je možnost označena, je prvek v seznamu oddělen od předchozího čárou. Pro první prvek bez významu, čára se před první prvek nekreslí nikdy.
Typ prvku
Jako výše – buď hodnota nebo vnořená nabídka. Podle vybrané možnosti se liší zbylé položky.
Typ prvku = hodnota
Hodnota
Hodnota položky – jako výše.
Zobrazená ikona
Ikona vykreslovaná k zobrazovanému titulku (viz další položku). Zadává se pomocí editor ikony.
Zobrazený titulek
Pokud je označena možnost Vyhledávat text k hodnotě, bude pro danou hodnotu v řádkovém editoru zobrazen tento text. Pokud není zadán, použije se běžný titulek zadaný výše.
Rozlišení zobrazeného titulku od běžného umožňuje zobrazovat zkrácenou informaci o vybrané položce, zatímco v nabídce bude možnost obšírněji popsána.
Typ prvku = vnořená nabídka
Rozbalená vnořená nabídka
Pokud je možnost označena, bude zde definovaný podřízený seznam hodnot iniciálně zobrazován v rozbalením seznamu, jinak ve sbalené podřízené nabídce. Uživatel má možnost tyto dva stavy libovolně přepínat.
Hodnoty vnořené nabídky
Tabulka se seznamem hodnot. Stejná, jako je popsána výše.

Výběr hodnot z tabulky

Položka
Popis
Název dat tabulky
Název objektu, ve kterém je obsažena tabulka určující hodnoty výběru. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely. Každý řádek zvolené tabulky bude odpovídat jedné položce výběru.
Reference dat tabulky
Reference na tabulku v rámci výše identifikovaného objektu.
Hodnota
Reference sloupce zvolené tabulky, který bude určovat hodnoty položek výběru. Reference je relativní k prvku tabulky, takže běžně jde o prostý název sloupce.
Pokud je tato položka zadána výrazem, je výraz vyhodnocován v kontextu datového typu odvozené sekvence, takže řádek zdrojové tabulky je identifikován názvem objektu src. Totéž platí pro položky Titulek ve výběru a Zobrazený titulek.
Titulek ve výběru
Reference sloupce zvolené tabulky, který bude určovat titulky ve výběru. Sloupec by měl být typu String nebo Rich_string. Pokud je jiného typu, použije standardní typová konverze.
Zobrazený titulek
Reference sloupce zvolené tabulky, který bude určovat text zobrazený v řádkovém editoru, je-li daná hodnota právě vybrána. Reference nemusí být zadána, potom budou zobrazované titulky shodné s titulky ve výběru.
Další
Filtr, uspořádání, jednoznačnost
Umožňuje vybrat jen některé řádky zdrojové tabulka jako přípustné položky výběru. Viz popis u odvozené sekvence.