Sfairadora

Vlastnosti společné všem dispelům

V této kapitole jsou popsány vlastnosti, které jsou společném všem třídám dispelů, nebo většímu počtu z nich.
Ve všech editorech definičních objektů dispelů jsou vlastnosti roztříděny na část zobrazení, kde jsou vlastnosti vztahující se k podobě dispelu na obrazovce, funkčnost, kde jsou vlastnosti ovlivňující funkci dispelu, a dále u některých tříd dispelů další specifické sekce. U všech dispelů jsou obsaženy následující společné části:

Řízení

Položka
Popis
Značka
Identifikátor skupiny pro zarovnávání velikosti nebo pozice dispelu. Dispely se stejným identifikátorem budou společně zarovnávány. Viz kapitolu o zarovnávání dispelů.
Při nepřítomnosti dat
Vzhled editoru, pokud neexistují data, která by měl editovat (tj. buď neexistuje objekt s názvem daným položkou Název dat, nebo v něm neexistuje datová položka se zvolenou referencí).
šedý
dispel bude mít podobu, jakou běžně ve Windows mají zakázané ovládací prvky
skrytý
dispelu bude nastavena nulová velikost, takže vůbec nebude zobrazen.
Položka je přítomná jen v definičních objektech editorů.
Vynucené zobrazení
Umožňuje vynutit šedé zobrazení (zákaz dispelu) nebo skrytí (nulovou velikost) dispelu i v jiných případech než je nepřítomnost dat. Hodnota této položky se zkombinuje se stavem pocházejícím z položky Při nepřítomnosti dat a ve výsledku se nastaví silnější zákaz dispelu (skrytý je silnější než šedý).
Hodnotu položky má jen malý smysl zadávat přímo, protože by pak byl dispel vždy šedý nebo skrytý. Smysluplné je zadat hodnotu položky funkcí závisející na stavu dat. Funkce musí vracet jednu z hodnot:
FORCED_DISPLAY_DEFAULT
běžné zobrazení
FORCED_DISPLAY_GRAY
šedé zobrazení
FORCED_DISPLAY_HIDDEN
skrytý dispel
Komplexnější změny v zobrazení lze provést pomocí přepínače zobrazení.
Povolení zápisu
Povoluje měnit hodnotu předmětných dat editorů. Položka je i u dispelů, které nejsou editory – vždy se vztahuje i na všechny podřízené dispely. Položka má tři stavy – povoleno (zaškrtnuto), zakázáno (nezaškrtnuto) a neurčeno. Pokud je nastavena hodnota neurčeno, dědí se nastavení z nejbližšího nadřízeného dispelu, který má hodnotu určenu. Pokud není určena u žádného nadřazeného dispelu, je zápis povolen.
Pokud se hodnota určuje funkcí, návratové hodnoty jsou:
TRUE
zápis povolen
FALSE
zápis zakázán
NOT_PRESENT
neurčeno
Nelze aktivovat
Pokud je možnost označena, nelze dispel aktivovat, i kdyby jinak aktivovatelný byl (např. editor, tlačítko…). I když je zakázáno dispel aktivovat, přesto zůstává funkční, pouze jej nelze ovládat z klávesnice, ale pouze myší (např. tlačítko lze stisknout myší.)
Nelze editovat
Pro editory textů: editor lze aktivovat, ale nelze jej přepnout do režimu editace, tj. do stavu, kdy se po textu lze pohybovat kurzorem. Zákaz editace není totožný se zákazem zápisu – i když má editor zakázán zápis, přesto se v něm lze pohybovat kurzorem, pouze nelze text měnit.

Události

Položka
Popis
Zobrazení
Funkce vyvolaná při zobrazení dispelu. Zobrazením se rozumí okamžik, kdy je vložen do okna, které jej zobrazuje. Funkce není vyvolána při změně stavu zobrazení ze stavu „skrytý“ – viz položky Při nepřítomnosti dat a Vynucené zobrazení výše.
Funkci lze použít například pro inicializaci lokálních proměnných zobrazení. Funkce by neměla měnit předmětná data zobrazení, protože není dobře definováno kolikrát a v kterých okamžicích bude vyvolána – to závisí na struktuře zobrazení a na uživateli, kolikrát a kdy ho zobrazí.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Odzobrazení
Doplňková funkce k funkci Zobrazení, volaná při odstraňování dispelu z okna, které jej zobrazuje.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.

Nápověda

Položka
Popis
Bublinová nápověda
Obsah bublinové nápovědy zobrazovaný, když ukazatel myší chvilku prodlí nad dispelem. Lze zvolit mezi formátovaným řetězcem (který je pouze jednořádkový) a formátovaným textem (který je víceřádkový); případně lze bublinovou nápovědu ponechat vypnutou.
Pokud je text zadán funkcí a hodnota se v průběhu zobrazení bublinové nápovědy mění, bude se změna průběžně promítat do zobrazené bublinové nápovědy.
Kontextová nápověda
Text vkládaný do okna kontextové nápovědy, když je dispel aktivní. (Okno kontextové nápovědy se otvírá klávesou F1).
Titulek
Titulek zobrazený v okně kontextové nápovědy.
Text
Vlastní text nápovědy.
Zobrazena rozbalená
Určuje, jestli se v okně kontextové nápovědy má nápověda zobrazit rozbalená, nebo sbalená – tj.pouze titulek. V okně nápovědy je nalevo od titulku tlačítko s křížkem, které umožňuje nápovědu sbalit či rozbalit. Toto tlačítko v okně nápovědy přepíná přímo tuto hodnotu.