Sfairadora

  • Referenční příručka

Úpravy

Položka nabídky
Popis
Zpět
Vezme zpět změny provedené během úprav v textovém editoru nebo editoru formátovaného textu.
Provést znovu
Znovu provede změny vzaté zpět.
Vyjmout
Vyjme označenou část textu či objekt a vloží jej do schránky. (Viz článek Kopírování a přesouvání dat).
Kopírovat
Vloží do schránky označenou část textu či objekt. Vložená data zároveň ponechá na původním místě. (Viz článek Kopírování a přesouvání dat).
Vložit
Vloží data uložená ve schránce na určené místo. (Viz článek Kopírování a přesouvání dat).
Odstranit
Trvale odstraní označenou část textu či objekt.
Najít…
Zobrazí okno, pomocí něhož lze vyhledat zadaný text či hodnotu.
Zobrazené okno a jeho funkce je podrobně popsána v kapitole o nástrojovém okně Najít.
Najít další
Vyhledá další výskyt hodnoty určené posledním užitím příkazu Najít….