Sfairadora

Vložení hodnoty

<výraz>
<výraz, příznak>
Parametr výraz je výrazem v jazyce Enki. Tato konstrukce jazyka Enkidu jej vyhodnotí a textovou reprezentaci výsledku vloží do výstupu. Výsledek výrazu může být i neskalární hodnota. Pokud je výsledkem například sekvence struktur (tedy tabulka), automaticky se vytvoří textová reprezentace tabulky. Pokud je výsledek typu Bitmap, vloží do výstupu obrázek. Pokud je výsledkem číslo, jako desetinné znaménko a jako oddělovač tisíců se užijí symboly definované v sekci dokumentu Nastavení.
Text vložený takto do výstupu bude mít formát, který má otvírací lomená závorky v zápisu šablony. Pokud je výsledkem Rich_string nebo Rich_text, použije se toto formátování pro určení atributů formátu, která výsledek neurčuje.

Parametr příznak

Název
Popis
číslo
Pro reálná čísla udává počet desetinných míst ve výstupu.
- (pomlčka)
Pokud je výsledek výrazu reálné číslo, vloží se do výstupu s přesností dvou desetinných míst. Pokud by obě desetinná místa byla 0, vloží místo nich pomlčku a mezeru (dva znaky šířky číslice, aby byl výsledek zarovnán v případném seznamu). Tedy například místo 2,00 se vytiskne 2,– .
C (velké písmeno C)
Pokud je výsledkem řetězec, převede jeho první písmeno na velké.
char
Pokud je výsledkem číslo, na výstupu bude písmeno s daným pořadovým číslem (1 = a, 2 = b,… 27 = aa, 28 = ab…)
Char
jako char, ale na výstupu budou velká písmena.
inwords
Číslo je vypsáno slovy (tj. jedna, dvě, tři…). Jazyk je určen nastavením jazyka formátu znaků nastaveného příkazu Enkidu. Pokud jazyk není takto určen, použije se jazyk z nastavení dokumentu. Pokud pro vybraný jazyk není algoritmus převodu čísla do slov implementován, použije se běžné číslo.
roman
Číslo bude vypsáno římsky malými písmeny (i, ii, iii, iv…)
Roman
Číslo bude vypsáno římsky velkými písmeny (I, II, III, IV…)

Poznámky

Pokud je potřeba, aby měl výstup jiný tvar, než standardně vytvořený, lze výsledek výrazu přetypovat na String nebo Rich_string a upravit podle potřeby funkcemi jazyka Enki.
S použitím kreslících funkcí jazyka Enki je možné vytvořit vkládaný obrázek dynamicky (např. graf podle hodnot a pod.).

Viz též