Sfairadora

Komentáře

V šabloně je někdy třeba připsat poznámku, většinou pro vysvětlení složitějšího obratu. K tomu slouží komentáře. Text komentáře je určen pouze pro člověka, překladač jazyka Enkidu jej ignoruje. Za komentář se považuje veškerý text zahrnutý v rozsahu komentáře, i když není označen jako příkaz Enkidu. Jako příkaz musejí být označeny pouze značky ohraničující komentář.
V jazyce Enkidu jsou dva druhy komentářů:
● Dvě lomítka // označují jako komentář text do konce odstavce
● Komentář uvozený symboly /* a ukončený */

Poznámka

Pokud komentář začne uvnitř výrazu v jazyce Enki, chápe se jako komentář jazyka Enki, nikoli jazyka Enkidu. Z toho plyne, že musí uvnitř téhož výrazu také skončit. Komentář uvozený dvěma lomítky nelze ve výrazech Enki vnořených v Enkidu použít, protože výraz neobsahuje konec řádku.