Sfairadora

skip_cchars_back

skip_cchars_back(str, n, set)
Vrátí index prvního znaku v řetězci str před pozicí n (včetně znaku na pozici n), který je obsažen v řetězci set. Tj. přeskočí se všechny znaky, které nejsou obsaženy v množině set. Pokud takový znak neexistuje, vrátí index větší než je délka řetězce. Znaky jsou indexovány od 0. Pokud je n záporné, bere se jeho hodnota 0.
Parametr str může být typu String, Text nebo Rich_string. Parametr n a výsledná hodnota jsou typu Int. Parametr set je typu String. Pokud je str Rich_string, může být též Rich_string, potom se bere v úvahu i formát znaků.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání znakových řetězců. K prohledávání binárních dat slouží analogická funkce skip_cbytes_back.

Viz též