Sfairadora

skip_cbytes

skip_cbytes(bin, n, set)
Vrátí index prvního bytu v datech bin za pozicí n (včetně znaku na pozici n), který je obsažen v datech set. Tj. přeskočí se všechny byty, které nejsou obsaženy v množině set. Pokud takový byte neexistuje, nebo je n za délkou řetězce, vrátí délku řetězce. Znaky jsou indexovány od 0. Pokud je n záporné, bere se jeho hodnota 0.
Parametr bin je typu Binary. Parametr n a výsledná hodnota jsou typu Int. Parametr set je typu Binary.
Funkce začínající skip_… slouží k analýze řetězce. Nejlépe je vytvořit proměnnou, která představuje index (ukazatel) aktuálního místa v řetězci. Tato proměnná se vždy předá příslušné funkci jako parametr určující, odkud se má řetězec prohledávat. Výsledná hodnota (nový ukazatel) se přiřadí opět do proměnné.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání binárních dat. K prohledávání znakových řetězců slouží analogická funkce skip_cchars.
Příklad:
pos = skip_cbytes(str, pos, " `t`n`r")
Přeskočí se všechny nemezerové znaky (tj. znaky, které nejsou mezera, tabulátor a nový řádek).

Viz též