Sfairadora

Není identické

x !== y
Porovnání hodnot x a y. Pokud x a y není stejného typu nebo si hodnoty nejsou jsou rovny, vrací TRUE, jinak FALSE. Operátor neprovádí konverzi parametrů na společný typ. Pokud se typy parametrů liší, výsledek je vždy TRUE. Pokud se má provést porovnání s konverzí na společný typ, je třeba použít operátor nerovnosti !=.
Tedy například
[Int]0 != [Real]0
vrací FALSE, protože se nejprve obě hodnoty převedou na reálné číslo, zatímco
[Int]0 !== [Real]0
vrací TRUE, protože hodnoty nejsou stejného typu.