Sfairadora

Násobení hodnotou

x *= hodnota
Hodnotu proměnné či datové položky x vynásobí předanou hodnotou a výsledek uloží do proměnné. Proměnná musí být některého z typů: Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword, Real.
Pokud by výsledek násobení přesáhl maximální hodnotu daného typu, dojde k přetečení, které se nepovažuje za chybu.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Operátor je zkratkou za x = x * hodnota.