Sfairadora

Větší nebo rovno

x >= y
Porovnání hodnot x a y. Pokud je x větší nebo rovno y vrací TRUE, jinak FALSE. Viz poznámky na začátku kapitoly operátorů porovnání.