Sfairadora

get_format_params

get_format_params(obrázek)
Zjistí parametry aktuálního formátu obrázku (typ Bitmap). Výsledná hodnota je jednoho z typů popsaných v kapitole Formáty obrázku. Pokud není známo, jakého typu bude výsledek, lze pro uložení použít proměnnou typu sjednocení (Union).

Viz též