Sfairadora

  • Referenční příručka

edit

edit(data, titulek, definice_dispelu)
Vytvoří okno s titulkem zadaným parametrem titulek (typ String). Obsah okna je určen definičním objektem dispelu předaným parametrem definice_dispelu typu Dispel_def. Parametr data je l-hodnota, která odkazuje na datovou položku, jejíž data budou poskytnuta oknu k editaci. Data jsou dispelům v okně poskytnuta pod názvem disp_data. Edituje se lokální kopie dat, která je do určené datové položky zapsána až při úspěšném uzavření okna funkcí close_window. Pokud je editace zrušena klávesou Esc, stisknutím zavíracího tlačítka vpravo nahoře v titulku okna nebo funkcí cancel_window, data nejsou zapsána.

Výsledek

Pokud se okno zavře křížkem vpravo nahoře v titulku okna nebo klávesou Esc, výsledkem je chyba. Pro regulérní uzavření okno je třeba v definici obsahu okna vytvořit jedno nebo více tlačítek, které volají funkci close_window. Této funkci lze předat hodnotu, která bude následně výsledkem volání funkce edit. Pokud je okno zavřeno funkcí close_window bez parametru, je výsledkem hodnota NONE. Alternativně lze použít k uzavření okna funkci cancel_window, v tom případě je výsledkem chyba.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Poznámky

Definice dispelu může být zadána např. konstantou nebo odkazem na definici zobrazení v sekci dokumentu Zobrazení – například: document.presentation.název_zobrazení.child.
Pokud je pouze potřeba zobrazit existující zobrazení definované v sekci dokumentu Zobrazení, stačí provést příkaz
document.presentation.název_zobrazení.open_in_window = TRUE;

Viz též