Sfairadora

draw_ellipse

var_bmp <- draw_ellipse(x, y, rx, ry, výplň)
var_bmp <- draw_ellipse(x, y, rx, ry, výplň, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí elipsu podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice těžiště elipsy.
rx, ry
délka vodorovné a svislé poloosy elipsy.
výplň
výplň elipsy.
obrys
styl čáry pro vykreslení obrysu elipsy. Pokud není obrys zadán, vykreslí se elipsa bez obrysu.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.