Sfairadora

draw_chord

var_bmp <- draw_chord(x, y, rx, ry, úhel1, úhel2, výplň)
var_bmp <- draw_chord(x, y, rx, ry, úhel1, úhel2, výplň, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí eliptickou či kruhovou úseč podle zadaných parametrů. Úsečí se rozumí oblouk jehož konce jsou spojeny úsečkou.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice středu kružnice či těžiště elipsy.
rx, ry
délka vodorovné a svislé poloosy elipsy (pokud jsou obě hodnoty stejné, jde o poloměr kružnice).
úhel1
úhel, na němž se má začít oblouk kreslit. Hodnota je zadána v radiánech (ze stupňů lze hodnotu převést operátorem deg, např. 90 deg). Úhel 0 je nejvyšší bod elipsy, úhel pokračuje po směru hodinových ručiček.
úhel2
úhel, na němž se má oblouk přestat kreslit.
výplň
výplň úseče.
obrys
styl čáry pro vykreslení úseče. Pokud není obrys zadán, vykreslí se úseč bez obrysu.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.