Sfairadora

draw_arc

var_bmp <- draw_arc(x, y, rx, ry, úhel1, úhel2, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí kruhový či eliptický oblouk podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice středu kružnice či těžiště elipsy.
rx, ry
délka vodorovné a svislé poloosy elipsy (pokud jsou obě hodnoty stejné, jde o poloměr kružnice).
úhel1
úhel, na němž se má začít oblouk kreslit. Hodnota je zadána v radiánech (ze stupňů lze hodnotu převést operátorem deg, např. 90 deg). Úhel 0 je nejvyšší bod elipsy, úhel pokračuje po směru hodinových ručiček.
úhel2
úhel, na němž se má oblouk přestat kreslit.
obrys
styl čáry pro vykreslení oblouku.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.