Sfairadora

Připojení prvků

var_str #= str
var_seq #= prvek
var_seq #= seq

Připojení řetězce

Parametr var_str je proměnná či datová položka typu String, Text, Rich_string nebo Rich_text. Parametr str musí být stejného typu. Operátor připojí na konec hodnoty proměnné var_str předanou hodnotu str a výsledek uloží do proměnné.

Přidání prvků do sekvence

Parametr var_seq je proměnná či datová položka typu sekvence. Druhý parametr je buď stejného typu, jako prvek sekvence (prvek), potom se tento prvek připojí na konec sekvence, nebo je stejného typu jako vlastní sekvence (seq), potom se prvky sekvence seq přidají na konec sekvence var_seq. V obou případech se výsledek uloží do proměnné var_seq.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.
Operátor je zkratkou za x = x # hodnota.

Viz též