Sfairadora

Příkaz blok

block (blok)
Omezuje rozsah platnosti definic proměnných a konstant definovaných uvnitř bloku na blok. Pro podrobnosti viz kapitolu o proměnných.