Sfairadora

Vlastnosti sloupců

Informace o označených sloupcích tabulky a jejich vlastnostech.
Typ složky
Název složky
Popis
Dword
enable_changes
Úroveň povolených změn:
0
změny lze provádět v datech.
1 změny lze provádět v pohledu.
2 změny lze provádět v zobrazení.
Položka by neměla být měněna.
Bool
simple_editor
Má být použit zjednodušený editor – editor bez zobrazených vlastností pohledu (pouze vlastnosti dat a zobrazení).
Položka by neměla být měněna.
Definice sloupce optional
(viz níže)
def
Vlastnosti definice sloupce.
Bool
width_value_set
Složka _width obsahuje platnou hodnotu. (Viz níže komentář před oddílem Definice sloupce).
Dword optional
_width
Pevná šířka sloupce v pixelech. Pokud hodnota není zadána, určuje se šířka automaticky podle šířky obsahu.
String optional
data_name
Název položky na úrovni dat.
Bool optional
data_optional
Položka na úrovni dat je nepovinná.
Data_type_def optional
data_type
Typ položky na úrovni dat.
Data_type optional
struct_data_type
Typ struktury na úrovni dat, jíž je položka členem. Použito pro určení jednoznačnosti názvu položky.
Položka by neměla být měněna.
String optional
view_name
Název položky na úrovni pohledu.
Bool optional
view_optional
Položka na úrovni pohledu je nepovinná.
Data_type_def optional
view_type
Typ položky na úrovni pohledu.
Data_type optional
struct_view_type
Typ struktury na úrovni pohledu, jíž je položka členem. Použito pro určení jednoznačnosti názvu položky.
Položka by neměla být měněna.
Data_type optional
summary_type
Datový typ souhrnu sloupce.
Položka by neměla být měněna.
Seq(označený sloupec)
(viz níže)
list
Seznam označených sloupců, případně údaj o aktivním sloupci.
Položka by neměla být měněna.
Bool
multicolumn_selection
Určuje, zda informace obsažené ve struktuře odpovídají více než jednomu sloupci (tj. zda je označen více než jeden sloupec.)
Položka by neměla být měněna.

Definice sloupce

Struktura odpovídá obsahu okna Vlastnosti sloupce.
Položky …_value_set určují, zda příslušná položka obsahuje platnou hodnotu. Pokud položka X neobsahuje hodnotu a X_value_set je nastavena na TRUE, bude hodnota odstraněna následně i z definice tabulky. V ostatních případech (tj. pokud je položka X_value_set nastavena na FALSE) se hodnota nezapisuje. Pokud položka X_value_set neexistuje a položka X nemá nastavenu hodnotu, nechá se v definici hodnota původní. Tj. položka X_value_set je užita u položek, která jsou samy o sobě nepovinné.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki optional
id
Identifikátor sloupce.
Int|Enki optional
family
Typ sloupce. Jedna z konstant typů sloupců.
Int|Enki optional
title_alignment
Zarovnání titulku sloupce. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Bool|Enki optional
full_title
Má se vždy zobrazovat plný titulek sloupce. Pokud je položka nastavena na FALSE a sloupec by byl užší jež je šířka titulku, zobrazí se titulku jen část. Pokud je položka TRUE, šířka sloupce se udržuje taková, aby se titulek vešel.
Bool
icon_value_set
Složka icon obsahuje platnou hodnotu.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná v titulku sloupce.
Rich_string|
Enki optional
title
Text titulku sloupce.
Dref|Enki optional
data_ref
Reference datové položky příslušející sloupci relativně k prvku sekvence, kterou tabulka edituje.
Bool|Enki optional
init_hidden
Sloupec je iniciální skrytý.
Bool
size_min_value_set
Složka size_min obsahuje platnou hodnotu.
Int|Enki optional
size_min
Minimální šířka sloupce.
Bool
size_max_value_set
Složka size_max obsahuje platnou hodnotu.
Int|Enki optional
size_max
Maximální šířka sloupce.
Bool
background_value_set
Složka background obsahuje platnou hodnotu.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí sloupce (vykreslovaná na prostoru buňky, který není zakryt dispelem v buňce obsaženým). Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.
Bool
child_value_set
Složka child obsahuje platnou hodnotu.
child
Vzor dispelu, který tvoří obsah buňky.
Bool
horizontal_alignment_value_set
Složka horizontal_alignment obsahuje platnou hodnotu.
Int|Enki optional
horizontal_alignment
Vodorovné zarovnání obsahu buňky. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Bool
vertical_alignment_value_set
Složka vericalal_alignment obsahuje platnou hodnotu.
Int|Enki optional
vertical_alignmen
Svislé zarovnání obsahu buňky. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Bool|Enki optional
separator
Sloupec má být od předchozího oddělen separátorem.
Int|Enki optional
space_before
Mezera zleva před sloupcem.
Int|Enki optional
space_after
Mezera zprava za sloupcem
Int|Enki optional
delta
Vertikální posun dispelu v prostoru buňky. Pokud je zarovnán nahoru, jde o odsazení od horního okraje dolů. Pokud je zarovnán dolů, jde o odsazení od dolního okraje. Pokud je zarovnán na střed, jde o posun vůči ose buňky – záporná hodnota posouvá nahoru, kladná dolů.
seq_ed
Informace o podřízeném editoru sekvence obsaženém v buňce, pokud je typ sloupce DATA_FAMILY_SEQ.
Column_list_info optional
columns
Seznam podřízených sloupců, pokud je typ sloupce DATA_FAMILY_SEQ nebo DATA_FAMILY_COLUMN_GROUP.
Bool
summary_exc _value_set
Složka summary_exc obsahuje platnou hodnotu.
Summary_exception_info optional
(viz popis u Column_list_info)
summary_exc
Vyjímky ze souhrnu pro daný sloupec.

Označený sloupec

Struktura je použita pro identifikaci sloupce tabulky.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom
id
Identifikátor sloupce.
Dref
ref
Reference dat, která sloupec edituje, relativně k prvku nejbližší sekvence.
Dref
resolved_data_ref
Obsahuje úplnou referenci dat aktivní buňky relativní ke kořeni objektu, ve kterém jsou obsažena. Místo indexů mezilehlých sekvencí jsou obsaženy hvězdičky.