Sfairadora

Číselné typy

Základní číselné typy jsou Int – celá čísla a Real – reálná (desetinná) čísla, ostatní číselné typy budou využity spíše výjimečně.
Název typu
Popis
Int8
Celé číslo v rozsahu –128 až 127 (8 bitů)
Int16
Celé číslo v rozsahu –32 768 až 32 767 (16 bitů)
Int32, Int
Celé číslo v rozsahu –2 147 483 648 až 2 147 483 647 (32 bitů)
Názvy Int32 a Int jsou synonymní a tedy libovolně záměnné.
Int64
Celé číslo v rozsahu –9 223 372 036 854 775 808 až 9 223 372 036 854 775 807 (64 bitů)
Byte
Přirozené číslo v rozsahu 0 až 255 (8 bitů)
Word
Přirozené číslo v rozsahu 0 až 65 535 (16 bitů)
Dword
Přirozené číslo v rozsahu 0 až 4 294 967 295 (32 bitů)
Qword
Přirozené číslo v rozsahu 0 až 18 446 744 073 709 551 616 (64 bitů)
Real
Reálné (desetinné) číslo v rozsahu ±1,7 · 10±308, přesnost 15 desetinných míst

Příslušné funkce jazyka Enki