Sfairadora

Počítaná položka

Počítaná položka určuje svojí hodnotu výpočtem z hodnot jiných dat. K tomu je třeba zadat výraz (načítací funkci) v jazyce Enki nebo šablonu v jazyce Enkidu. Je možné vytvořit i takovou počítanou položku, jejíž hodnotu lze měnit, přičemž se tato změna promítne do dat, z nichž se určuje její hodnota. K tomu je třeba zadat ukládací funkci. Není-li ukládací funkce zadána, nelze hodnotu počítané položky měnit jinak, než pouze nepřímo změnou zdrojových dat. Ukládací funkce má jeden parametr s názvem val, kterým je funkci předána hodnota, která se má uložit.
Pokud výraz obsahuje odkazy na objekty src, parent nebo parent_src, je možné zadat doplňkové informace analytického typu, které se použijí pro nalezení těchto objektů.
V počítané položce není nutné výslovně uvádět jméno objektu this. Takže například místo this.a+this.b je možné psát pouze a+b. Tato konvence usnadňuje psaní výrazů počítaných sloupců tabulek.