Sfairadora

Doplňkové informace analytického typu

Všem analytickým typům je společné, že svoji hodnotu odvozují od hodnoty jiné datové položky. K tomu je třeba, aby určily název objektu v němž se položka nachází a její referenci. Pokud je názvem objektu jeden z vestavěných identifikátorů src, parent nebo parent_src, může vyvstat potřeba bližšího určení objektu, ke kterému identifikátor odkazuje.
Z toho důvodu, vždy když se analytický typ odkazuje na svoje zdrojová data, kromě názvu objektu a reference ještě obsahuje doplňkové informace analytického typu s následujícím obsahem:
Jméno objektu
Popis
src_id
Pro název objektu src ve vícezdrojových odvozených sekvencích určuje pořadové číslo zdrojové sekvence, ze které se má zdrojový prvek brát. Zdrojové sekvence jsou číslovány od 0.
parent_src_id
Pro název objektu parent_src ve vícezdrojových odvozených sekvencích určuje pořadové číslo zdrojové sekvence, ze které se má zdrojový prvek brát.
parent_skip
Pro názvy objektů parent a parent_src určuje, kolik sekvencí nadřazených nejbližší nadřazené se má přeskočit, aby se nalezl požadovaný prvek. Pokud je hodnota 0, jméno objektu určuje prvek sekvence nadřazené nejbližší nadřazené sekvenci. (Tj. nikoli nejbližší nadřazenou, ale hned další).
Pro ostatní názvy objektů jsou doplňkové informace analytického typu bez významu.
V naprosté většině případů uživatel nemusí zadávat doplňkové informace analytického typu sám, program je vytvoří při operacích s tabulkou, jako je seskupení nebo rozeskupení.