Sfairadora

Systémový dokument

Systémový dokument existuje pouze v jediném exempláři. Je vždy otevřen. Data a nastavení uložená v systémovém dokumentu jsou dostupná pro celý systém Sfairadora. Obsah systémového dokumentu je uložen v konfiguračním souboru. Je automaticky načten při spuštění Sfairadory a při jejím ukončení je uložen. Je rovněž průběžně ukládán, aby se zamezilo náhodné ztrátě dat.
Hlavní okno systémového dokumentu se zobrazí z nabídky Zobrazení|Okno systémového dokumentu. Hlavní okno systémového dokumentu má stejnou podobu, jako hlavní okno běžného dokumentu, v některých sekcích jsou však určité odlišnosti, které budou dále probrány.
Data uložená v systémové dokumentu jsou dostupná z kteréhokoli dokumentu tak, že se jako název objektu uvede system. Je-li tedy v systémovém dokumentu vytvořena datová položka s názvem čítač, lze k ní z jazyka Enki přistoupit výrazem system.data.čítač. Ze zobrazení (např. z řádkového editoru) se k ní přistoupí nastavením: název dat = system, reference dat = data.čítač. Totéž platí pro sekce Pohledy a Výstupy. Položky sekce Zobrazení budou dostupné ze všech dokumentů v nabídce Zobrazení|Všechny dokumenty. Stejně tak položky sekce Nástroje budou dostupné ze všech dokumentů v nabídce Nástroje|Všechny dokumenty. Rovněž funkce, typy, konstanty atd. definované v sekci Definice budou dostupné ze všech dokumentů.
Jedinečná data je však vhodnější umístit do nějakého k tomu účelu vytvořeného jedinečného dokumentu. Nástroje, které mají být dostupné ze všech dokumentů, je lépe umístit do odděleného dokumentu druhu sada nástrojů.
Oproti běžnému dokumentu je odlišný obsah sekcí Nastavení a Informace.