Sfairadora

Sekce dokumentu

Každý dokument obsahuje údaje rozdělené do několika sekcí:
Základní sekce:
● Data obsahuje údaje, které tvoří vlastní obsah dokumentu (tabulky, texty...)
● Pohledy sekce určená pro ukládání pohledů. Pohledem se rozumí logické seskupení dat podle určitého organizačního principu, jako je odfiltrování, seskupení, propojení tabulek a pod. Pokud například data obsahují seznam zákazníků firmy, jeden pohled může obsahovat výběr zákazníků, kteří v posledním roce utratili nad určitou částku, jiný pohled zákazníky s neuhrazenou pohledávkou a podobně.
● Zobrazení obsahuje uživatelem definované zobrazení dat a pohledů. Zobrazením se rozumí určité konkrétní rozvržení ovládacích prvků na obrazovce.
● Výstupy obsahuje uživatelem definované textové výstupy dat.
Těmto sekcím odpovídají následující definiční sekce, které určují obsah výše uvedených sekcí:
●Typ dat
Pro všechny tyto čtyři sekce platí, že odrážejí strukturu čtyř prvních sekcí. Například přidání položky do sekce Typ dat se stejnojmenná položka objeví i v sekci Data. V sekci Typ dat je zobrazován a upravován typ položky, zatímco v sekci Data její aktuální hodnota. Analogicky to platí i pro ostatní páry sekcí.
Další údaje jsou obsaženy v následujících sekcích:
● Nástroje seznam uživatelem definovaných nástrojů. Nástrojem se rozumí souhrn ovládacích prvků, které umožňují provádět další operace nad právě editovanými daty. Příkladem vestavěného nástroje je okno pro úpravu formátu textu textového editoru. Uživatel má možnost definovat vlastní nástroje. Uživatelské nástroje se zobrazují pomocí nabídky Nástroje.
● Definice umožňuje vytvořit uživatelem definované datové typy, funkce, konstanty, ovládací prvky a handlery.
● Nastavení sdružuje všechna obecná nastavení pro dokument, jako je druh dokumentu, kódová stránka pro kódování znaků, vzhled stránky pro výstupy, seznam stylů pro formátování textu a zobrazení a další.
● Informace obecné informace o dokumentu, jako je jméno autora, klíčová slova, komentář a další.
Obsah každé sekce v levém panelu lze svinout či rozvinout pomocí čtverečku s malým + či – vlevo u názvu sekce. Tím lze dosáhnout přehlednosti zobrazení seznamu sekcí.
Většina sekcí sestává ze seznamu položek. Tyto položky lze v rámci sekce i mezi sekcemi přesouvat či kopírovat. Konkrétní efekt kopírování mezi sekcemi je popsán vždy u příslušné sekce dále. Je možné označit i více položek a označené položky spolu kopírovat, přesunout či odstranit. Odstranění položek se provede klávesou Delete nebo tlačítkem z nástrojové lišty, případně příkazem nabídky Úpravy| Odstranit. Přejmenování se provede v každé položce z kontextové nabídky, která vždy umožňuje upravit obsah položky. Zde je možné rovněž změnit název. Lze to rovněž provést v odpovídající sekci s typem položky (např. pro Data v sekci Typ dat).
Kontextová nabídka pro položky levého panelu je specifická pro každou sekci, společné jsou pouze položky odpovídající nabídce Úpravy.