Sfairadora

  • Referenční příručka

Sekce dokumentu Nástroje

Nástrojem se rozumí souhrn ovládacích prvků, které umožňují provádět další operace nad právě aktivním ovládacím prvkem. Příkladem vestavěného nástroje je okno pro úpravu formátu textu textového editoru. V této sekci má uživatel možnost definovat vlastní nástroje.
Nástroje definované v dokumentu jsou pak dostupné z nabídky Nástroje. Pokud je třeba vytvořit nástroj dostupný ze všech dokumentů, lze jej uložit buď do systémového dokumentu nebo vytvořit k tomu určený dokument zvláštního typu – sada nástrojů. Druhá možnost je vhodnější, protože nástroj ukládá do zvláštního souboru a lze s ním tedy lépe manipulovat (přenést na jiný počítač, zálohovat…).
Nástroj se v zásadě podobá zobrazení, rozdíl je však v tom, že zobrazení má pevně přiřazena svoje data, kdežto nástroj manipuluje s daty právě aktivního editoru. Nástroje tak tvoří druhou úroveň zobrazení nad běžnými zobrazeními – aktivací nástroje není předchozí aktivní editor deaktivován, ale jeho aktivita je zapamatována a k němu se pak vztahuje nástroj. Nástroje se vždy zobrazují v samostatném okně, které není umístěno uvnitř hlavního okna aplikace (mezi ostatními okny dokumentů), ale přímo na ploše Windows. Okno nástroje je běžně zobrazeno nad všemi ostatními okny Sfairadory.

Data dostupná nástrojům

Pro úspěšné vytvoření nástroje je třeba vědět, jaká data poskytují jednotlivé editory. Tato data jsou uložena v takzvaných stavových objektech. Manipulací s těmito daty se realizuje vlastní činnost nástroje. Kromě toho lze přistupovat k datům poskytovaným editorem sekvence, tabulkou, sdruženým zobrazením a především poskytovatelem dat. Dále jsou k dispozici data aktivního dokumentu (pod názvem document) a systémového dokumentu (pod názvem system). Pokud je nástroj definován v rámci sady nástrojů, pod názvem master je dostupný dokument, ke kterému se nástroj vztahuje (název document se vztahuje k vlastnímu dokumentu sady nástrojů). Tento název může být změněn v sekci dokumentu sady nástrojů Nastavení pomocí položky Název dat nadřazeného dokumentu

Vlastnosti nástroje

Pro položku sekce Nástroje jsou v pravém panelu hlavního okna dokumentu zobrazeny tyto informace o nástroji:
Název položky
Popis
Název
Název, pod kterým bude nástroj uloženo v dokumentu. Název musí být identifikátor.
Titulek okna
Titulek, který bude mít okno nástroje. Pod tímto titulkem bude rovněž nástroj uveden v nabídce Nástroje.
Zobrazen
Políčko je zaškrtnuto podle toho, zda je nástroj zobrazen. Jeho zaškrtnutím se nástroj zobrazí, zrušením zaškrtnutí skryje.
Styl okna
Určuje vzhled a chování okna:
Normální
vypadá jako běžné okno, lze jej skrýt za hlavním oknem Sfairadory, lze jej minimalizovat.
Nástrojové
má užší titulek, je vždy nad všemi okny Sfairadory, nelze jej minimalizovat.
Stav okna
Následující položky odrážejí aktuální stav okna, pokud je nástroj zobrazen.. Změna stavu okna (např. jeho posun či změna velikosti) pomocí myši se promítá do těchto hodnot a naopak, změna těchto hodnot okamžitě vede k přesunu či změně velikosti okna. Pokud okno není zobrazeno, udává hodnoty užité při jeho zobrazení.
Pozice okna
Aktuální pozice okna nástroje. Pokud není hodnota zadána, Sfairadora sama určuje optimální polohu pro zobrazení okna.
Velikost okna
Aktuální velikost okna nástroje. Pokud není hodnota zadána, je okno v režimu dynamického určování velikosti podle obsahu. Zadání hodnoty je ekvivalentní nastavení fixní velikosti okna pomocí myši. Viz informace o správě velikostí oken.
Pozice minimalizovaného okna
Pozice, na které bude okno zobrazeno, je-li minimalizováno. Volba je dostupná pouze pro styl okna „normální“
Předmětná data
Umožňuje zadat odkaz na data, jejichž přítomnost podmiňuje zobrazení nástroje. Jinými slovy: nástroj je zobrazen pouze tehdy, když jsou k dispozici daná data. Pokud data nejsou dostupná, okno nástroje je zmenšeno na velikost pouhého titulku. Tím je možné vytvořit nástroj, který bude k dispozici pouze v určité situaci. Pokud tyto položky nejsou zadány a nutná data nástroje přesto nejsou zobrazena, budou patrně zobrazeny pouze popisky k zadávaným datům, což nepředstavuje funkční problém, ale nevypadá to hezky.
Příklad: Je třeba vytvořit nástroj dostupný pouze pokud je aktivní editor poskytující údaje o formátu odstavce (tj. editor formátovaného textu. Nastavíme:
Název dat = editor_state
Reference dat = rich_pformat_info
Název dat
Název objektu, ve kterém mají být případně data přítomna. Viz kapitolu Pojmenovávání objektů. Názvy dat zveřejňované jednotlivými editory jsou popsány v kapitole Stavové objekty.
U položky je nabídka s výběrem dostupných názvů dat. V tomto konkrétním případě však většinou není k užitku, protože není znám kontext ve kterém bude nástroj používán. Název dat je tedy většinou třeba vyplnit ručně.
Reference dat
Reference na specifická data v rámci objektu určeného položkou Název dat. Viz kapitolu Identifikátory a reference a popis typu jednotlivých stavových objektů.
Upravit zobrazení
Tlačítko otvírající editor definice ovládacích prvků pro úpravu vlastní podoby nástroje. Vytváření zobrazení pomocí modelu R-D/C je věnována kapitola Model zobrazení R-D/C.