Sfairadora

Sekce dokumentu Zobrazení

Sekce Zobrazení obsahuje uživatelem vytvořená zobrazení dat dokumentu. Zobrazením se rozumí určitě rozvržení ovládacích prvků na obrazovce. Kdykoli mají být nějaká data zobrazena na obrazovce, musí k nim existovat příslušné zobrazení. Pro údaje v sekcích Data a Pohledy se zobrazení vytváří samo automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. V sekci Zobrazení může uživatel vytvořit vlastní zobrazení. Zobrazení tak lze chápat jako „dialogy“ nebo „vstupní obrazovky“ v jiných programech. Pro zobrazení může být zvlášť užitečné, že je lze zobrazit v samostatném okně poklepáním myší na položku v seznamu zobrazení v levém panelu.
Zobrazení lze vytvořit buď zcela nové pomocí položky nové zobrazení umístěné na konci seznamu zobrazení. Vytváření zcela nového zobrazení by mohlo být v některých případech zbytečně komplikované, je proto možné okopírovat položku sekce Data nebo Pohledy do sekce Zobrazení – tím se vytvoří pro daná data nové zobrazení, jehož podoba odpovídá automaticky vytvořenému zobrazení. Uživatel potom může upravit pouze ty vlastnosti, které potřebuje. Problematice vlastního návrhu zobrazení je věnována kapitola Model zobrazení R-D/C.
Vlastnosti jednotlivých položek sekce Zobrazení jsou obsaženy v sekci Definice zobrazení.

Kopírování položek do sekce Zobrazení

Zdroj
Výsledek
Sekce Data
Uloží automaticky vytvořený pohled daných dat do sekce Zobrazení. Toto automaticky vytvořené zobrazení lze potom dále upravovat pomocí editoru definice ovládacích prvků.
Takto vytvořené zobrazení bude mít na nejvyšší úrovni univerzální ovládací prvek, takže změny v typu dat se budou promítat i do struktury tohoto zobrazení. Pokud takové chování není žádoucí, lze tento kořenový univerzální ovládací prvek odstranit v editoru definice ovládacích prvků, příkazem kontextové nabídky Odstranit mezilehlý dispel. Editor definice ovládacích prvků se zobrazí například pomocí příkazu kontextové nabídky na příslušné položce sekce Zobrazení.
Pokud je kořenový univerzální ovládací prvek zachován, lze přesto upravovat momentální stav zobrazení – takto provedené změny zůstanou zachovány, i když se změní typ předmětných dat a tedy i podoba ostatních částí automaticky vytvářeného zobrazení.
Sekce Pohledy
Uloží automaticky vytvořené zobrazení daného pohledu. Analogicky platí vše výše uvedené pro kopírování ze sekce Data.
Sekce Zobrazení
Vytvoří kopii zobrazení.

Kopírování položek ze sekce Zobrazení

Cíl
Výsledek
Sekce Data
(Užitečné jen pro velmi speciální použití, například vytvoření zdrojových dat nepřímého ovládacího prvku).
Sekce Zobrazení
Vytvoří kopii zobrazení.
Sekce Výstupy
Vytvoří šablonu textového výstupu a tedy i výstup odpovídající danému zobrazení.
Vytvoří textovou representaci daného zobrazení a vloží ji do editovaného textu.
Takto lze kopírovat i do textového editoru jiného programu mimo Sfairadoru.

Kontextová nabídka

Pro prvky seznamu sekce Zobrazení v levém panelu:
Položka nabídky
popis
Zobrazení
Otevřít v okně
Vytvoří samostatné okno s příslušným zobrazení, které by jinak bylo zobrazeno v pravém panelu. Stejného výsledku lze dosáhnout poklepáním myší na položku.
Upravit zobrazení
Otevře editor pro úpravu zobrazení. Příkaz je ekvivalentní otevření příslušné položky sekce Definice zobrazení v samostatném okně.
Vytvořit šablonu výstupu
Podle zobrazení vytvoří šablonu textového výstupu. Pokud jde o tabulku, zohlední okamžitý stav pohledu (filtr, uspořádání...) i zobrazení. Vlastní textový výstup bude přístupný v sekci Výstupy. Před uložením bude zobrazeno okno pro zadání názvu pohledu. Textový výstup se bude měnit podle změn zdrojových dat. Změny pohledu či zobrazení případné zdrojové tabulky jej neovlivní.
Vytvořit výstupní text
Podle okamžitého stavu zobrazení vytvoří výstupní text. Výsledný text může být uložen buď do sekce Data, nebo může být vytvořen nový textový dokument. Před vytvořením textu bude zobrazeno okno, kde lze zadat název uloženého textu případně jeho umístění. Vytvořený text bude nezávislý na změnách v datech či pohledu zdrojové tabulky.
V kontextové nabídce pravého panelu jsou dostupné některé příkazy z výše uvedené nabídky.