Sfairadora

Pojmenovávání objektů

Pokud se má určit datová položka, je třeba určit objekt, ve kterém se nalézá, a referenci položky relativně k objektu.
Sfairadora definuje následující standardní názvy objektů:
Jméno objektu
Popis
system
Systémový dokument. Obsahuje nastavení programu, informace o počítači, instalaci programu a další případná data dostupná ze všech dokumentů.
document
Odkazuje na celý dokument.
master
V sadě nástrojů je pod tímto názvem dostupný dokument, ke kterému se nástroj vztahuje (název document se vztahuje k vlastnímu dokumentu sady nástrojů). Tento název může být změněn v sekci dokumentu sady nástrojů Nastavení pomocí položky Název dat nadřazeného dokumentu
Objekty dostupné v datových typech
root
Odkazuje na celý objekt, v němž je umístěna analytická položka, která se na objekt odkazuje.
this
Objekt je dostupný z analytických datových položek umístěných v sekvencích a odvozených sekvencích. Jméno this identifikuje prvek sekvence, v němž se analytická datová položka nachází.
Pokud uvážíme tabulku (tj. sekvenci struktur) se sloupci a, b, c, kde a a b jsou čísla a c je jejich součet, výraz určující hodnotu sloupce c bude: this.a+this.b. Vzhledem k tomu, že jméno objektu this se v jazyce Enki nemusí uvádět, stačí psát a+b.
Význam tohoto objektu spočívá v tom, že umožňuje vytvářet analytické typy sloupců tabulek – instance analytického typu sloupce se pak na každém řádku může odkázat na ostatní datové položky na daném řádku.
parent
Obdobně jako this, ale odkazuje k prvku sekvence nadřazené nejbližší sekvenci.
Doplňkové informace analytického typu mohou pomocí položky parent_skip určit vyšší než nejbližší nadřazenou sekvenci jako určující sekvenci.
src
Objekt je dostupný z analytických datových položek umístěných v odvozených sekvencích. Jméno src identifikuje prvek zdrojové sekvence dané odvozené sekvence, který tvoří zdroj prvku v němž se analytická datová položka nachází.
Tak je možné např. určit, že sloupec odvozené sekvence má mít hodnotu shodnou s určitým sloupcem zdrojové sekvence. Pokud bychom tedy chtěli, aby sloupec a1 v odvozené sekvenci měl hodnotu sloupce a zdrojové sekvence, bude mít sloupec a1 odvozené sekvence typ přesměrované položky, přičemž název dat bude src a reference dat a.
Pokud má odvozená sekvence více zdrojů, je možné pomocí doplňkových informací analytického typu, položka src_id určit, ze které zdrojové sekvence se má zdrojový prvek brát.
parent_src
Obdobně jako src, ale odkazuje k prvku sekvence nadřazené nejbližší sekvenci. Tato sekvence musí být odvozená sekvence (jinak jde o chybné určení objektu).
Doplňkové informace analytického typu mohou pomocí položky parent_skip určit vyšší než nejbližší nadřazenou sekvenci jako určující sekvenci a pomocí položky parent_src_id určit, ze které zdrojové sekvence se má zdrojový prvek brát, pokud má určující sekvence více zdrojových sekvencí.
Objekty dostupné v zobrazení
item_data
Datový objekt poskytovaný editorem sekvence dispelům editujícím jednotlivé prvky. Objekt reprezentuje editovaný prvek sekvence. Objekt může být přejmenován v definici příslušného editoru sekvence.
row_data
Datový objekt poskytovaný tabulkou dispelům tvořícím obsah buněk tabulky. Objekt reprezentuje příslušný řádek editované tabulky. Objekt může být přejmenován v definici příslušné tabulky.
cell_data
Datový objekt poskytovaný tabulkou dispelům tvořícím obsah buněk tabulky. Objekt reprezentuje data editovaná danou buňkou (tedy složku řádku odpovídající sloupci, kterému náleží buňka). Příslušnost sloupce k datové položce je určena položkou Reference dat v definici každého sloupce tabulky. Objekt může být přejmenován v definici příslušné tabulky.
summary
Datový objekt poskytovaný tabulkou dispelům a výrazům souhrnu. Pro popis viz kapitolu Souhrn tabulky.
vars
Objekt obsahující lokální proměnné vytvořené poskytovatelem dat.
Stavové objekty
editor_state
seq_state
Kromě těchto standardních jmen objektů lze jako identifikátor objektu použít jméno přiřazené v definici některých ovládacích prvků. To je popsáno u každého ovládacího prvku zvlášť.