Sfairadora

Konstanty

Konstantou se rozumí pojmenovaná hodnota určitého typu. Konstanty lze potom použít na různých místech dokumentu ve výrazech v jazyce Enki a šablonách jazyka Enkidu. Užití pojmenované konstanty je ekvivalentní přímému použití dané hodnoty. Užití pojmenované konstanty je však výhodnější proto, že je jednak přehlednější a jednak umožňuje v případě potřeby změnit hodnotu na jednom místě a změna se projeví na všech místech užití.
Například můžeme definovat konstantu DPH např. na hodnotu 0.19. Potom můžeme psát například cena * DPH místo cena * 0.19. To je jednak přehlednější, protože je jasný smysl násobení, jednak, ačkoli může být takovéto násobení použito na mnoha místech, při změně hodnoty DPH ji stačí změnit na jediném místě.
Na rozdíl od mnoha jiných programů, ve Sfairadoře nemusí být konstantou jen jednoduchý typ, ale i typ složený, takže lze například definovat konstantu MOJE_ADRESA jako {"Jan", "Novák", "Dlouhá 22", 10100, "Praha 1"}
Obsahem pravého panelu hlavního okna dokumentu pro tuto sekci je tabulka, kde každý řádek odpovídá jedné konstantě. Pro každou konstantu je třeba zadat název (musí být identifikátor), typ konstanty a její hodnotu. Název konstant doporučujeme zadávat všemi písmeny velkými, aby se odlišily konstanty od proměnných, které doporučujeme zadávat malými písmeny.