Sfairadora

Textový editor

.
Ovládací prvek, který slouží k zadávání a úpravám víceřádkového neformátovaného textu (tj. textu, kde nelze měnit písmo, nastavit kurzívu atd.). Data, která textový editor edituje, jsou převážně typu Text nebo funkce v jazyce Enki. Text sestává z posloupnosti řádků, jejichž počet není omezen. Každý řádek může být libovolně dlouhý. Pokud délka řádku přesáhne šířku okna, nezalamuje se, ale u okna je zobrazen posuvník.
Textový editor může být ve dvou stavech. Buď je pouze aktivní – to znamená, že je vybrán, ale jeho obsah není upravován; potom je jeho pozadí zobrazeno odlišnou barvou. Nebo je upravován – potom je v textu zobrazen blikající textový kurzor. Textový editor může být nastaven i tak, že při aktivaci je okamžitě přepnut do režimu úprav (je zobrazen kurzor), takže se potom v režimu prosté aktivity nikdy nevyskytuje. Pokud je řádkový editor aktivní, úprava jeho obsahu se započne jednou z následujících možností:
Klávesa
Funkce
Enter, F2
Umístí kurzor na konec již napsaného textu.
Delete
Smaže napsaný text a do prázdného řádkového editoru umístí kurzor.
napsání libovolného znaku
Ponechá obsah editoru a znak napíše na jeho konec.
klepnutí myší
Započne editaci a umístí kurzor na místo klepnutí.

Editace

Ve stavu úprav (editace) obsahu textového editoru jsou dostupné tyto klávesy:
Klávesa
Funkce
→
Posun kurzoru na následující znak na řádku.
←
Posun kurzoru na předchozí znak na řádku.
↑
Posun kurzoru o řádek nahoru.
↓
Posun kurzoru o řádek dolů.
Ctrl + →
Posun kurzoru na začátek následujícího slova, případně přechod na následující řádek.
Ctrl + ←
Posun kurzoru na začátek předchozího slova, případně přechod na následující řádek.
End
Posun kurzoru na konec řádku.
Home
Posun kurzoru na začátek řádku. V systémových nastaveních lze zvolit, zda klávesa Home přesune kurzor nejprve na první nemezerový znak, pokud na něm již není, nebo zda má vždy přesouvat kurzor na úplný začátek řádku.
Delete
Smazání znaku, na kterém je kurzor nebo smazání označené části textu.
Backspace (←)
Smazání znaku před kurzorem nebo smazání označené části textu.
Ctrl+Z
Vrátí zpět jednu změnu. Změny lze takto vracet až k začátku editace. Po ukončení editace je historie změn odstraněna, takže již změny nelze vracet zpět. Ekvivalentní příkazu nabídky Úpravy|Zpět.
Ctrl+Y
Znovu provede změnu, která byla vzata zpět klávesou Ctrl+Z nebo příkazem nabídky Úpravy|Zpět. Ekvivalentní příkazu nabídky Úpravy|Provést znovu.
Insert
Přepíná režim přepisování znaků a vkládání znaků. Režim přepisování znaků je indikován obdélníkovým kurzorem přes celou šířku znaku.
Enter
Rozdělí řádek na místě, kde stojí kurzor.
Shift →, Shift ←, Shift+Home, Shift+End, atd.
Klávesa pro posun kurzoru stisknutá spolu s klávesou Shift: posune kurzor požadovaným směrem a zároveň označí přeskočenou část textu.
Ctrl+A
Označí celý text.
Označování, kopírování a přesouvání částí textu je popsáno v kapitole Kopírování a přesouvání dat.
Položkou „Kurzor může být umístěn i za koncem řádku“ v systémových nastaveních lze určit, zda je možné umístit kurzor i vpravo za posledním napsaným znakem.

Stavová řádka

Během úprav textu v textovém editoru jsou vpravo dole ve stavové řádce umístěna políčka, kde je zobrazováno aktuální číslo řádku a sloupce, na kterém je právě kurzor. Tyto hodnoty lze klepnutím myší změnit a tak se rychle pohybovat po delších textech.

Ukončení editace

Zadávání a úpravy textu v textovém editoru je možné ukončit některým z následujících způsobů:
Klávesa
Funkce
Shift+Enter
Uloží provedené změny a aktivuje další ovládací prvek v okně.
Esc
Zruší všechny provedené změny od započetí editace a ukončí režim úprav.
aktivace libovolného jiného ovládacího prvku
Před přesunem aktivity z řádkového editoru na jiný ovládací prvek se uloží provedené změny. Aktivitu lze přesunout klepnutím myší nebo některou z kláves pro přesouvání v okně. Úpravy lze tak uložit a ukončit například klávesou ↓ na posledním řádku či ↑ na prvním řádku (tj. prostým vyjetím kurzorem z editoru).