Sfairadora

Editor formátovaného textu

.
Ovládací prvek, který slouží k zadávání a úpravám formátovaného textu (tj. textu, kde lze měnit písmo, nastavit kurzívu atd.). Data, která textový editor edituje, jsou převážně typu formátovaný text (Rich_text). Formátovaný text sestává z posloupnosti odstavců, kde každý odstavec má svůj formát (odsazení, zarovnání řádků, rozteč řádků atd.). Každý odstavec sestává z posloupnosti znaků, přičemž každý má opět svůj formát (řez písma, velikost, nastavenou kurzívu atd.). Kromě odstavců samotných mohou být v textu obsaženy textové tabulky. Každá buňka opět obsahuje jeden nebo více odstavců. Kromě znaků mohou být v odstavci vloženy i obrázky.
Editor formátovaného textu může být ve dvou stavech. Buď je pouze aktivní – to znamená, že je vybrán, ale jeho obsah není upravován; potom je jeho pozadí zobrazeno odlišnou barvou. Nebo je upravován – potom je v textu zobrazen blikající textový kurzor. Editor formátovaného textu může být nastaven i tak, že při aktivaci je okamžitě přepnut do režimu úprav (je zobrazen kurzor), takže se potom v režimu prosté aktivity nikdy nevyskytuje. Toto nastavení přímé editace je pro editor formátovaného textu standardní. Pokud je řádkový editor aktivní, úprava jeho obsahu se započne jednou z následujících možností:
Klávesa
Funkce
Enter, F2
Umístí kurzor na konec již napsaného textu.
Delete
Smaže napsaný text a do prázdného řádkového editoru umístí kurzor.
napsání libovolného znaku
Ponechá obsah editoru a znak napíše na jeho konec.
klepnutí myší
Započne editaci a umístí kurzor na místo klepnutí.

Editace

Ve stavu úprav (editace) obsahu textového editoru jsou dostupné tyto klávesy:
Klávesa
Funkce
→
Posun kurzoru na následující znak.
←
Posun kurzoru na předchozí znak.
↑
Posun kurzoru o řádek nahoru.
↓
Posun kurzoru o řádek dolů.
Ctrl + →
Posun kurzoru na začátek následujícího slova.
Ctrl + ←
Posun kurzoru na začátek předchozího slova.
End
Posun kurzoru na konec řádku.
Home
Posun kurzoru na začátek řádku.
Delete
Smazání znaku, na kterém je kurzor nebo smazání označené části textu.
Backspace (←)
Smazání znaku před kurzorem nebo smazání označené části textu.
Ctrl+T
Smazání znaků od pozice kurzoru do konce slova.
Ctrl+Z
Vrátí zpět jednu změnu. Změny lze takto vracet až k začátku editace. Po ukončení editace je historie změn odstraněna, takže již změny nelze vracet zpět. Ekvivalentní příkazu nabídky Úpravy|Zpět.
Ctrl+Y
Znovu provede změnu, která byla vzata zpět klávesou Ctrl+Z nebo příkazem nabídky Úpravy|Zpět. Ekvivalentní příkazu nabídky Úpravy|Provést znovu.
Insert
Přepíná režim přepisování znaků a vkládání znaků. Režim přepisování znaků je indikován kurzorem přes celou šířku znaku.
Enter
Rozdělí odstavec na místě, kde stojí kurzor.
Tab
Vloží tabulátor. Pokud je kurzor v tabulce, nevkládá nic, pouze přesune kurzor do další buňky. Pokud je v buňce již nějaký text, označí jej, takže je možné jej v případě potřeby snadno vymazat či přepsat. Pokud šlo o poslední buňku poslední řady tabulky, přidá na konec tabulky další řadu. Tak lze pohodlně vyplňovat tabulky a přidávat řádky podle potřeby.
Shift+Tab
Pokud je kurzor v tabulce, přesune jej do předchozí buňky. Pokud je v buňce již nějaký text, označí jej.
Ctrl+Tab
Vloží tabulátor bez ohledu na to, zda je kurzor v tabulce. (Tj. touto kombinací kláves je třeba vkládat tabulátory uvnitř buněk tabulky, protože klávesa Tab, jinak určená k tomuto účelu, zde pouze přesouvá kurzor mezi buňkami.)
Shift →, Shift ←, Shift+Home, Shift+End, atd.
Klávesa pro posun kurzoru stisknutá spolu s klávesou Shift: posune kurzor požadovaným směrem a zároveň označí přeskočenou část textu.
Ctrl+A
Označí celý text.
Ctrl+Shift+mezerník
Vloží pevnou mezeru (mezeru, která neodděluje slova).
Ctrl+num
(mínus na numerické klávesnici vpravo)
Vloží dlouhou pomlčku (rozdělovník).
Ctrl+Alt+num –
Vloží velmi dlouhou pomlčku.
Ctrl+_ (Ctrl+Shift)
Vloží pevnou pomlčku (pomlčku, která neodděluje slova).

Formátování znaků

Měnit formát znaků lze pomocí nástrojové lišty, okna formátu znaků nebo pomocí dále popsaných klávesových zkratek. Kterýkoli ze zmíněných způsobů změny formátu se týká buď slova, na kterém je kurzor, nebo označené části textu. Všechny možnosti formátování znaků jsou shrnuty a popsány v kapitole o okně formátu znaků.
Klávesa
Funkce
Ctrl+I
Zapne/vypne kurzívu.
Ctrl+B
Zapne/vypne tučné písmo.
Ctrl+U
Zapne/vypne podtržení.
Ctrl+H
Zapne/vypne skryté písmo. Skrytým písmem jsou ve výstupních šablonách označovány příkazy jazyka Enkidu.
Ctrl+mezerník
Odstraní veškeré formátování textu.

Formátování odstavců

Měnit formát odstavců lze pomocí nástrojové lišty nebo okna formátu odstavců. Změna formátu odstavce provedená některým z uvedených způsobů se týká buď odstavce, ve kterém je právě kurzor, nebo všech odstavců, ve kterých je byť částečně označen text.
Pro rychlé a snadné zadávání základních vlastností odstavců je při horním okraji editoru umístěno pravítko. Stav pravítka odráží vlastnosti odstavce, ve kterém je kurzor, nebo všech odstavců, do kterých zasahuje označený text. Na pravítku je znázorněn levý a pravý okraj odstavce, odsazení prvního řádku odstavce, tabulační zarážky pro odstavec a pokud je kurzor v tabulce, i pozice rozhraní sloupců tabulky. Všechny tyto vlastnosti lze pomocí pravítka rovněž nastavovat:
Vlastnost odstavce
Způsob nastavení
Odsazení prvního řádku
Zobáček na horním okraji pravítka vlevo.
Levé odsazení
Zobáček na spodním okraji pravítka vlevo. K současnému posouvání odsazení prvního řádku odstavce i levého odsazení odstavce slouží obdélníček pod zobáčkem levého odsazení.
Pravé odsazení
Zobáček na spodním okraji pravítka vpravo.
Tabulační zarážky
Nastaví se klepnutím myší na požadované místo pravítka. Klepnutím na čtvereček se symbolem tabulační zarážka na levém okraji pravítka lze zvolit typ tabulační zarážky. Význam jednotlivých typů tabulačních zarážek je popsán v kapitole Formátu odstavce.
Tabulační zarážka se přesune prostým přetažením myší na požadovanou pozici. Odstraní se přetažením myší mimo oblast pravítka.
Posouvání všech prvků pravítka je realizováno po skocích, aby bylo snadné zarovnat různé okraje na přesně stejnou pozici. Pokud je třeba jemné posouvání, lze toho dosáhnout stisknutím klávesy Alt současně s posouváním prvku pravítka. Při posouvání se zároveň zobrazuje přesná pozici prvku.

Styly formátovaní

Pro zachování jednotného vzhledu delšího textu a pro pohotovější formátování lze vytvořit styly, které shrnují použité formátování pro určitý typ odstavce nebo znaků. Způsobu vytváření a úpravám stylů je věnována samostatná kapitola. Definovaný styl se aplikuje na příslušný odstavec či znaky pomocí nástrojové lišty, okna formátu odstavců resp. okna formátu znaků.

Textové tabulky

Tabulka se do textu vloží příkazem nabídky Vložit|Vložit tabulku do textu. Takto je vložena výchozí tabulka 2×2 buňky. Přidávat či ubírat řádky a sloupce lze pomocí nabídky Tabulka (varianta nabídky pro textovou tabulku). Šířky sloupců lze určovat přetahováním jejich pozic buď na pravítku editoru nebo přímo uchopením svislé linky mezi sloupci myší a její přetažení. Přetahováním se mění šířka sloupce ve všech řádcích. Pokud by bylo třeba měnit šířku sloupce jen pro některé řádky, je třeba je označit (klávesami Shift + šipky).
Šířky sloupců, způsob rámování buněk tabulky, barva jejich podkladu a zarovnání jejich obsahu lze řídit pomocí okna Formát tabulky.
Tabulce lze rovněž zcela vypnout vykreslování rámečků. Potom ji lze použít k uspořádání textu na stránce.

Obrázky

Obrázek se do textu vloží pomocí příkazu nabídky Vložit|Obrázek. Tento příkaz umožní vyhledat soubor s obrázkem, který se má vložit. Druhou možností je okopírovat obrázek z nějakého programu na zpracování obrázků pomocí schránky (příkazů kopírovat a vložit). Vložený obrázek se chová jako by byl jeden znak a lze s ním tak nakládat. Pokud je tedy třeba obrázek umístit doprostřed stránky, lze to udělat jeho vložením do samostatného odstavce, kterému se nastaví zarovnání na střed. Obdobně, má-li být obrázek odsazen od kraje, lze toho dosáhnout nastavením odsazení odstavce. K uspořádání obrázků na stránce lze použít tabulku.
Klepnutím na obrázek, nebo jeho označením (pomocí kláves Shift+šipky), se v rozích obrázku a v polovinách jeho okrajů zobrazí čtverečky, pomocí nichž lze měnit velikost obrázku. Uchopením myší a přetahováním za pravý okraj se mění šířka, za spodní okraj výška. Uchopením a přetahováním za pravý dolní roh se mění výška i šířka tak, že se zachovává poměr stran, což je patrně ve většina případů žádoucí. Se změnou velikosti se samozřejmě nemění rozlišení obrázku, ale pouze velikost jeho vykreslování v textu.
Je-li označen obrázek, lze vlastnosti jeho vykreslování ovlivňovat rovněž pomocí okna Formát obrázku, které se zobrazí pomocí příkazu nabídky Formát|Formát obrázku.

Kontextová nabídka

Položka
Popis
Formát znaků
Zobrazí okno Formát znaků.
Formát odstavce
Zobrazí okno Formát odstavce.
Formát obrázku
Zobrazí okno Formát obrázku.
Tisk...
Zobrazí standardní dialog Windows pro výběr a nastavení tiskárny, pomocí kterého lze text vytisknout.
Uložit text...
Umožňuje uložit celý obsah editoru buď jako novou položku do sekce Data, nebo do nového textového dokumentu. Před vlastním uložením je zobrazeno okno, kde lze vybrat, zda se má text uložit do samostatného dokumentu nebo do sekce Data. V druhém případě lze zvolit i název nově vytvořené položky. Pokud je text uložen do samostatného dokumentu, jeho uložením na disk se vytvoří soubor ve formátu RTF.
Poznámka: uložit libovolnou část textu do sekce Data lze provést i jejím označením a okopírováním do této sekce.
Tabulka v textu
Formát tabulky
Zobrazí okno Formát tabulky.
Vložit řádek nad
Vloží řádek tabulky nad řadu, ve které je kurzor, případně nad označenou část tabulky. Vložená řada bude mít formátování (rámečky, barvu pozadí...) shodné s řadou, na které je kurzor.
Pokud je označeno více řad, vloží se stejný počet řad, kolik je označeno. Nově vložené řady budou mít stejný formát, jako ty označené.
Vložit řádek pod
Analogické příkazu Vložit řádek nad, pouze se nová řada (či řady) vkládá pod aktuální.
Vložit sloupec vlevo
Vloží sloupec vlevo od sloupce, v kterém je kurzor. Vložený sloupec bude mít stejné formátování, jako sloupce, na kterém je kurzor.
Pokud je označeno více buněk ve více sloupcích, vloží se tolik buněk, kolik je označeno. Pokud není označen celý sloupec, ale jen několik řad, nové buňky se vloží pouze v řadách, které jsou označeny.
Vložit sloupec vpravo
Analogické příkazu Vložit sloupec vlevo, pouze se nové buňky vkládají vpravo.
Rozdělit tabulku
Rozdělí tabulku na dvě tabulky nad řadou, ve které je kurzor. Dvě tabulky se spojí vymazáním všech odstavců, které je oddělují.
Odstranit řádek
Odstraní řádek tabulky, ve kterém je kurzor.
Odstranit sloupec
Odstraní sloupce tabulky, ve kterém je kurzor.
Odstranit buňku
Odstraní buňku tabulky, ve které je kurzor. Příslušná řada pak bude mít o buňku méně, tabulka bude „vykouslá“.

Stavová řádka

Během úprav textu v textovém editoru jsou vpravo dole ve stavové řádce umístěna políčka, kde je zobrazováno aktuální číslo odstavce a znaku v rámci odstavce, na kterém je právě kurzor. Tyto hodnoty lze klepnutím myší změnit a tak se rychle pohybovat po delších textech.

Zásady správného formátování textu

Kromě pravidel pravopisu je nanejvýš doporučeníhodné dodržovat i jisté typografické a jiné zásady, které jsou pro kultivované psaní textu neméně důležité. Zde jsou shrnuty nejzákladnější:
● Za interpunkčními znaménky . (tečka) , (čárka) ; (středník) : (dvojtečka) ! (vykřičník), ? (otazník) se dělá mezera, před nimi nikoli.
● Před otvírací závorkou je mezera, za ní nikoli, u uzavírací závorky je tomu naopak.
● Je třeba dbát na to, aby mezi slovy byla přesně jedna mezera, jinak text působí nevyrovnaně, zvlášť při zarovnání na oba okraje, kdy může být šířka jedné mezery větší.
● Je třeba rozlišovat pomlčku jako spojovník a rozdělovník. Spojovník spojuje dvě slova (např. pracovně-právní) a píše se jako krátká pomlčka (tj. ta, která je běžně dostupná na klávesnici). Rozdělovník rozděluje dvě věty obdobně jako čárka (např.: Sfairadora – kromě jiných výhod – umožňuje snadné psaní rozdělovníku.). Píše se jako delší pomlčka, ve Sfairadoře pro ji je vyhrazena klávesa Ctrl+num – (mínus na numerické klávesnici vpravo).
● Rovněž matematické znaménko „–“ (mínus) se píše jako delší pomlčka.
● Pokud se píší čísla, která mají cifry odděleny do skupin po třech mezerou, je třeba použít pevnou mezeru (klávesa Ctrl+Shift+mezerník), která jednak zabrání, aby byl řádek zalomen uprostřed čísla, jednak budou mít mezery vždy stejnou šířku i v případě zarovnání odstavce na oba okraje.
● Pro zdůraznění slova v textu se používá kurzíva, pro velké zdůraznění tučné písmo. Podtržení je vhodné se spíše vyhnout, jde o relikt z éry psacích strojů, kde nebyl jiný prostředek, jak text zdůraznit.
● Odsazení prvního řádku odstavce se nastavuje pomocí pravítka, jak je popsáno výše. Nikoli tabulátorem a už vůbec ne několika mezerami.
● K zarovnání textů pod sebe jsou určeny buď tabulátory (tabulační zarážka se nastaví na pravítku) nebo tabulky (lze vypnout kreslení čar). Zarovnávat cokoli napsáním řady mezer je nevhodné jednak proto, že se tak text nezarovná přesně, jednak proto, že se změnou písma se může změnit šířka mezery a tím rozházet zarovnání. Rovněž není vhodné použít několik tabulátorů za sebou – je třeba nastavit tabulační značky tam, kde mají být.
● Mezera mezi odstavci se nastavuje jako vlastnost odstavce „mezera před“ a „mezera za“ (viz okno formátu odstavců). Vytvořit mezeru mezi odstavci vložením několika prázdných odstavců (opakovaným stisknutím klávesy Enter) není vhodné, protože může dojít k nežádoucím výsledkům při rozdělení stránky uprostřed řady prázdných odstavců
● K řízení umístění odstavců na stránce jsou určeny vlastnosti odstavce „umístit na novou stránku“, „nedělit stránku uvnitř odstavce“ a „umístit na stejnou stránku s následujícím odstavcem“ (viz okno formátu odstavců, karta Stránky.

Ukončení editace

Zadávání a úpravy textu v textovém editoru je možné ukončit některým z následujících způsobů:
Klávesa
Funkce
Shift+Enter
Uloží provedené změny a aktivuje další ovládací prvek v okně.
aktivace libovolného jiného ovládacího prvku
Před přesunem aktivity z řádkového editoru na jiný ovládací prvek se uloží provedené změny. Aktivitu lze přesunout klepnutím myší nebo některou z kláves pro přesouvání v okně. Úpravy lze tak uložit a ukončit například klávesou ↓ na posledním řádku či ↑ na prvním řádku (tj. prostým vyjetím kurzorem z editoru).