Sfairadora

Editor datového typu

Slouží k určení datového typu. Skládá se především z nabídky, kde lze vybrat buď jeden ze skalárních typů, nebo kategorii typu složeného. Každý skalární typ je uveden českým popisem, za nímž následuje v závorce jeho identifikátor v jazyce Enki – například: „Desetinné číslo (Real)“. Některé méně často používané skalární typy jsou v podnabídce Další. Tam jsou rovněž uvedeny definiční typy dispelů, které se však využijí jen ve zvláštních případech.
Dále jsou popsány jednotlivé případy složených typů

Tabulka, sekvence

Sekvence je datový typ tvořený posloupností proměnné délky prvků shodného typu. Tabulka je sekvence, která má jako svůj prvek strukturu (viz níže). Členy struktury jsou potom chápány jako sloupce tabulky. Vzhledem k tomu, že tabulka je ve Sfairadoře nejdůležitější případ sekvence, při výběru této kategorie je automaticky nastaven typ prvku sekvence na strukturu.
Pro sekvenci je možné zadat filtr (přesněji vysvětlen u ovládacího prvku tabulka), uspořádání, jednoznačnost, vkládací funkci, vyjímací funkci a především datový typ prvku sekvence, který se zadává opět editorem datového typu.
Význam jednotlivých parametrů je vyložen v kapitole o datovém typu sekvence.

Struktura

Strukturou se rozumí datový typ složený s předem daného počtu složek. Každá složka má svůj určený datový typ. Navzájem jsou rozlišeny názvem.
Pro strukturu je třeba zadat seznam prvků (složek) struktury. Každá má následující vlastnosti:
Vlastnost
Popis
Název
Název prvku. Musí mít formu identifikátoru.
Datový typ
Výběr typu prvku (odpovídá výběru v editoru datového typu).
Vlastnosti typu
Pro složené typy další vlastnosti typu, jak jsou zde popsány. Vlastnosti lze přímo rozbalit ve vlastní tabulce nebo stisknutím tlačítka otevřít v samostatném okně.
Nepovinný
Pokud je políčko zaškrtnuto, nemusí být hodnota složky zadána.
Počáteční hodnota
Hodnota, na kterou je prvek struktury nastaven na počátku. Pokud např. představuje struktura řádek tabulky, určuje výchozí hodnotu pro daný sloupec.
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu struktura.

Sjednocení

Sjednocení umožňuje určit, že datová položka může nabývat hodnoty různých typů. Sjednocení může být buď neomezené, které připouští jakýkoli typ, nebo omezené, které připouští pouze vyjmenované typy.
Editor pro sjednocení obsahuje tabulku, do které lze zadat přípustné typy. Pokud není zadán žádný, jde o neomezené sjednocení. V případě omezeného sjednocení se vybere typ prvku, který odpovídá výběru v editoru datového typu a pro složené typy ještě další vlastnosti typu, jak jsou zde popsány. Vlastnosti lze přímo rozbalit ve vlastní tabulce nebo stisknutím tlačítka otevřít v samostatném okně.
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu sjednocení.

Pole

Pole je typ sestávající z pevně daného počtu prvků stejného typu. Zadává se počet prvků a jejich typ. Jednotlivé prvky se identifikují číselným indexem (počítaným od 0).
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu pole.

Pojmenovaný

Pojmenovaný typ je jakýkoli typ, většinou však typ složený, kterému je přiřazeno jméno, aby se potom mohl snáze na různých místech používat. Pro určení pojmenovaného typu je třeba pouze zadat jeho jméno.
Pojmenovaný typ je definován buď v sekci dokumentu Definice, podsekce Datové typy, nebo v definici ovládacího prvku poskytovatel dat.

Přesměrovaný

Přesměrovaná položka určuje, že daná data mají mít stejnou hodnotu, jako jiná datová položka. Přesměrované datové položky se nejčastěji vytvářejí automaticky při vytváření pohledu tabulky.
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu přesměrovaná položka.

Počítaný

Počítaná položka určuje svojí hodnotu výpočtem z hodnot jiných dat. Nejčastější užití počítané položky je vytvoření počítaného sloupce tabulky.
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu počítaná položka.

Odvozená tabulka, sekvence

Odvozená sekvence je sekvence, jejíž prvky vznikly odvozením z jedné nebo více zdrojových sekvencí. Odvozená sekvence je použita pro realizaci pohledu tabulky. Je mnohem jednodušší vytvořit odvozenou sekvenci implicitně pomocí manipulace s pohledem tabulky, než přímým zadáním v editoru datového typu.
Další informace lze získat v kapitole o kategorii datového typu odvozená sekvenci.

Zapouzdření typu

V některých případech je potřeba změnit existující typ tak, aby vznikl typ složitější. Například ze struktury může být potřeba vytvořit sekvenci struktur, když se zjistí, že jediný exemplář nestačí. K tomu je v nabídce možnost zapouzdření typu. Lze vybrat zapouzdření do těchto kategorií typů:
●
Sekvence
●
Pole
●
Struktura
●
Sjednocení
Vybráním jedné z těchto možností změní stávající typ na vybraný a stávající typ učiním typem prvku vybraného složeného typu.
Takže např. jde-li o typ řetězec a vybere-li se zapouzdření do struktury, výsledkem bude struktura s jedním prvkem typu řetězec.
Pokud editor upravuje např. datový typ prvku sekce dokumentu Data, zapouzdřením se zachovají i data v příslušné instanci datového typu. To ostatně platí pro jakoukoli změnu datového typu.