Sfairadora

Seq_filter_def

Definice filtru v definičním objektu sekvence a odvozené sekvence. Jde o sekvenci, jejíž prvky jsous truktury s níže popsanými složkami. Sekvence na nejvyšší úrovni koresponduje se seznamem disjunktivních podmínek.
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(Conj_cond_def) optional
(viz níže)
conj_conds
Seznam konjunktivních podmínek tvořící jednu podmínku disjunktivní.
Pokud je přítomna položka function, ignoruje se.
Union optional
function
Funkce určující disjunktivní podmínku (tj. podmínka je zadaná pro celý řádek tabulky.)
Int optional
src_id
Složka doplňkových informací analytického typu. Informace náležejí položce function.
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip

Conj_cond_def

Typ složky
Název složky
Popis
Dref
data_ref
Reference na složku prvku sekvence, které se podmínka týká. Reference je relativní k prvku sekvence.
Dword
operation
Hodnota sestává z dvou bitových polí – bity s maskou 0xFF00 udávají typ operace:
0x0000
jednoduchý typ (jen porovnání na rovnost a test přítomnosti dat.)
0x0100
uspořádaný typ.
0x0200
řetězcové porovnání
0x0300
řetězcové porovnání s ignorováním rozdílu mezi malými a velkými písmeny
0x0400
porovnání sekvencí.
Pole s maskou 0x00FF udává operaci:
0x0000
=
0x0001
0x0002
>
0x0003
0x0004
<
0x0005
0x0006
rozsah hodnot
0x0007
řetězec má na počátku
0x0008
řetězec obsahuje
0x0009
řetězec má na konci
0x000A
data jsou přítomna
0x000B
data nejsou přítomna
Union optional
value1
Pro operace, které vyžadují parametr, je zde uložena jeho hodnota.
Bool optional
value1_ref
Pokud je TRUE, složka value1 obsahuje referenci na data místo dat samých. (Musí být typu Dref).
Union optional
value2
Pro operace, které vyžadují dva parametry (pouze „rozsah hodnot“), je zde uložena hodnota druhého parametru.
Bool optional
value2_ref
Pokud je TRUE, složka value2 obsahuje referenci na data místo dat samých. (Musí být typu Dref).
Dword
cmp_param
Parametr upřesňující porovnání. Nyní nepoužit.
Int optional
src_id
Složka doplňkových informací analytického typu. Informace náležejí případné užité funkci a referencím.
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip