Sfairadora

Label_def

Definiční objekt popisku.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki
line
Ohraničení (typ čáry) vykreslované u titulku. Jedna z konstant ohraničení popisku.
Int|Enki optional
alignment
Vodorovné zarovnání dítěte. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Bool|Enki
field
Dítě má být zobrazeno v bílém poli. (Skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows.)
Int|Enki optional
background
Barva pozadí titulku. Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky podle nastavení nadřízených dispelů.
Int|Enki
line_style
Styl čáry ohraničení.
Pokud je složka line nastavena na LT_HORIZONTAL_LINE nebo LT_VERTICAL_LINE, jedna z konstant stylu čáry.
Pokud je složky line nastavena na LT_HORIZONTAL_FRAME, jedna z konstant stylu rámečku.
frame_dist
Pokud je složky line nastavena na LT_FRAME, určuje mezeru mezi rámečkem a jeho obsahem. Složka x udává zároveň šířku mezery vlevo a vpravo, složka y nahoře a dole.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná u titulku.
Rich_string|
Enki optional
text
Text titulku.
Int|Enki
text_offset
Odsazení textu. Mezera zleva před textem. Pokud je dítě pod textem, lze zadat i zápornou hodnotu jako předsazení.
Int|Enki
text_pos
Pozice textu vůči hraničení. Jedna z konstant pozice textu popisku.
Int|Enki
text_style
Styl textu. Jedna z konstant stylu textu popisku.
Rich_string|
Enki
suffix
Text zobrazený za dítětem.
Int|Enki
child_pos
Pozice dítěte. Jedna z konstant pozice dítěte. Přípustné jsou pouze hodnoty CHP_RIGHT (dítě je vpravo od titulku) a CHP_BELOW (dítě je na novém řádku).
Bool|Enki
child_outside
Pokud je složky line nastavena na LT_FRAME, určuje, že dítě má být umístěno mimo rámeček.
Int|Enki
child_offset
Odsazení dítěte od textu (pokud je na stejném řádku s textem) nebo od levého okraje (pokud je na novém řádku).
child
Dispel, ke kterému je popisek přiřazen.