Sfairadora

Disp_folder_def

Definiční objekt sdruženého zobrazení.
Typ složky
Název složky
Popis
Folded_view_info
(viz níže)
folded_view
Definice zobrazení ve sbaleném stavu.
Unfolded_view_info
(viz níže)
unfolded_view
Definice zobrazení v rozbaleném stavu.
External_view_info
external_view
Definice externího zobrazení (tj. zobrazení otvírané samostatném okně).
Bool|Enki
init_unfolded
Sdružené zobrazení je iniciálně v rozbaleném stavu.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí. Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.
Bool|Enki optional
expander
Má být zobrazeno rozbalovací tlačítko.
Bool|Enki
permanent_expander_space
Má být vynechán prostor velikosti rozbalovacího tlačítka.
Bool|Enki optional
tree_lines
Mají být zobrazeny linky, které ve skupině více sdružených zobrazení vytvářejí stromovou strukturu (jako v levém panelu okna nápovědy).
Int|Enki
drag_hover
Akce provedená při prodlení myši nad sdruženým zobrazením při kopírování dat přetahováním. Jedna z následujících hodnot:
0
žádná akce.
1
stisknout tlačítko.
2
nastavit hodnotu (viz složku rb_set_value)
Iniciální hodnota je 1.
Bool|Enki
no_close_volatile
Provedením akce (stisknutím tlačítka) nebude zavřeno přechodné okno, ve kterém je sdružené zobrazení obsaženo.
Bool|Enki
no_user_data_transfer
Pokud jsou sdruženému zobrazení přiřazena data (položkami data_id a data_ref), uživatel nemůže tato data kopírovat přetahování myší.
Bool|Enki
query_remove
Pokud jsou sdruženému zobrazení přiřazena data (položkami data_id a data_ref) a tato data jsou nepovinná, před jejich odstraněním klávesou Delete bude uživateli zobrazen potvrzující dotaz.
Iniciální hodnota je TRUE.
Int|Enki optional
hit_action
Způsob přechodu mezi sbaleným a rozbaleným zobrazením. Jedna z konstant akce pro rozbalení. (Buď klepnutí nebo poklepání myší.)
Int|Enki
rb_set_value
Akce, která vyvolá nastavení hodnoty (rb_value do datové položky rb_data_id:rb_data_ref). Jedna z konstant akce nastavení hodnoty.
Atom|Enki optional
rb_data_id
Název objektu, v němž je položka, do které se má nastavit hodnota při akci určené složkou rb_set_value.
Dref|Enki optional
rb_data_ref
Reference na položku v rámci objektu rb_data_id.
rb_value
Hodnota, která se má do položky rb_data_id:rb_data_ref nastavit.
Bool|Enki
direct_edit
Pokud jsou sdruženému zobrazení přiřazena data položkami data_id:data_ref, budou editována přímo tato data, nikoli jejich kopie.
Atom|Enki optional
data_id
Identifikátor datového objektu, v němž jsou editovaná data.
Dref|Enki optional
data_ref
Reference na editovaná data v rámci objektu data_id.
Atom|Enki optional
data_sub_id
Identifikátor, pod kterým jsou poskytována editovaná data (určená položkami data_id:data_ref) obsahu sdruženého zobrazení.
Text|Enki optional
validator
Funkce ověřující správnost zadaných dat. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Bool|Enki optional
bind_undisplayed
Všechny zobrazení vždy vytvořena.
Bool|Enki
autodisable
Pokud jsou v externím zobrazení všechny dispely zakázány, zakáže se i celé sdružené zobrazení.
Musí být nastavena položka bind_undisplayed a nesmí být definováno rozbalené zobrazení nebo musí být shodné s externím.
Tato funkčnost realizuje např. zakázání nabídky, když jsou zakázané všechny její položky.
Int
editor_case
Editor definičního objektu sdruženého zobrazení obsahuje několik zjednodušených variant. Zde je uložena informace o tom, kterou variantou je definiční objekt editován.

Folded_view_info

Definice zobrazení ve sbaleném stavu.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
exteranlizer
Podoba symbolu indikujícího možnost zobrazit externí zobrazení. Jedna z konstant podoby externalizéru.
Int|Enki optional
title_style
Styl orámování titulku. Jedna z konstant stylu tlačítka.
Bool|Enki
title_nonactivable
Titulek nelze aktivovat.
Int|Enki
text_style
Styl textu titulku. Jedna z konstant stylu textu popisku.
Int|Enki optional
alignment
Zarovnání prvku. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Bool|Enki optional
button_stretch_x
Tlačítko se roztáhne na maximální možnou šířku.
Bool|Enki
button_stretch_y
Tlačítko se roztáhne na maximální možnou výšku.
Int|Enki optional
child_pos
Pozice dítěte vůči titulku. Jedna z konstant pozice dítěte.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná u titulku.
Rich_string|
Enki
title
Text titulku.
border
Šířka okraje okolo titulku.
child
Definice dispelu zobrazeného ve sbaleném zobrazení.

Unfolded_view_info

Definice zobrazení ve rozbaleném stavu.
Typ složky
Název složky
Popis
Všechny položky jsou stejné jako ve Folded_view_info, navíc je přítomna složka same_as_external. Pokud není zadána hodnota složky icon nebo title, použijí se hodnoty zadané ve folded_view.
Bool
same_as_external
Pokud je hodnota nastaven na TRUE, bude použita definice dítěte v externím zobrazení i pro rozbalené zobrazení.

External_view_info

Definice externího zobrazení (tj. zobrazení otvírané samostatném okně).
Typ složky
Název složky
Popis
child
Definice dispelu zobrazeného v externím zobrazení
String|Enki optional
wnd_title
Titulek okna.
Int|Enki
wnd_style
Styl okna. Jedna z konstant stylu okna.