Sfairadora

Data_provider_def

Definiční objekt poskytovatele dat.
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(Data_link_info) optional
(viz níže)
data_links
Informace o datových položkách poskytovaných dítěti pod zvláštními jmény.
Seq(Type_info) optional
(viz níže)
types
Definované datové typy.
Seq(Variable_info) optional
(viz níže)
variables
Definované proměnné.
Atom|Enki
vars_id
Název, pod kterým bude objekt obsahující proměnné poskytován dítěti. Musí jít o identifikátor.
Iniciální hodnota je "vars".
Bool|Enki
vars_local
Objekt s proměnnými nebude poskytován nástrojům.
Bool|Enki
vars_id_default
Pro odkaz na objekt s proměnnými v jazyce Enki se nemusí uvádět identifikátor objektu proměnných, stačí jen jméno proměnné.
Seq(Function_info) optional
(viz níže)
functions
Definované funkce.
Seq(Constant_info) optional
(viz níže)
constants
Definované konstanty.
Seq(Dispel_info) optional
(viz níže)
dispels
Definované pojmenované dispely.
Seq(Handler_info) optional
(viz níže)
handlers
Definované handlery (tj. funkce vyvolané při připojení, změně a odpojení dat.)
Text|Enki optional
validator
Funkce ověřující správnost zadaných dat. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
child
Definice dítěte – dispelu, kterému se data a další definice poskytují.

Data_link_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
data_id
Identifikátor objektu, ve kterém je položka, která se má poskytovat dítěti.
Dref|Enki
data_ref
Reference datové položky poskytované dítěti.
Atom|Enki
data_sub_id
Název, pod kterým bude položka poskytována dítěti. Musí jít o identifikátor.
Bool|Enki
local
Položka nemá být poskytována nástrojům.
Bool|Enki
data_sub_id_default
Pokud se na položku odkazuje funkce v jazyce Enki, není nutné zadávat název objektu (tj. hodnotu určenou složkou data_sub_id).

Type_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název definovaného typu. Musí jít o identifikátor.
value
Definovaný typ.

Variable_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název proměnné. Musí jít o identifikátor.
type
Typ proměnné.
Bool|Enki
optional
Nepovinná proměnná (hodnota nemusí být zadána).
init_value
Iniciální hodnota proměnné.

Function_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název funkce. Musí jít o identifikátor.
Return_info
(viz níže)
ret_val
Typ návratové hodnota.
Seq(Param_info) optional
(viz níže)
params
Seznam parametrů funkce.
Text|Rich_text|Func_ret
expr
Vlastní funkce. Pokud je hodnota typu Text, jde o funkci v jazyce Enki, pokud je typu Rich_text, jde o šablonu v jazyce Enkidu. Pokud je Func_ref, jde o funkci, která vrací funkci (typ Text) nebo šablonu (typ Rich_text)

Return_info

Typ složky
Název složky
Popis
type
Typ výsledku.
Bool|Enki
by_ref
Výsledek předán odkazem.
Bool|Enki
const
Pokud je výsledek předán odkazem, jde o referenci, na kterou se nesmí zapisovat.

Param_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název parametru. Musí jít o identifikátor.
type
Typ parametru.
Bool|Enki
by_ref
Parametr předán odkazem.
Bool|Enki
const
Pokud je parametr předán odkazem, jde o referenci, na kterou se nesmí zapisovat.
Bool|Enki
non_strict
Místo hodnoty příslušného typu může být předána hodnota Error.

Constant_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název konstanty. Musí jít o identifikátor.
value
Hodnota konstanty.

Dispel_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název dispelu. Musí jít o identifikátor.
Dispel_def|Enki
child
Vlastní definice dispelu.
pertinent_types
Seznam typů, pro něž má sloužit definovaný dispel jako jejich editor.
Bool|Enki optional
in_table
TRUE – dispel se má použít pouze v tabulce
FALSE – dispel se má použít jen mimo tabulku
nezadáno – žádná preference.
Data_type_def|Enki optional
param_type
Definice typu parametru (parametrů) dispelu. Mělo by jí o strukturu s jednotlivými parametry (Struct_def).
Iniciálně je nastavena nevyplněná hodnota typu Struct_def.
param_default
Hodnota parametru použitá univerzálním ovládacím prvkem.
Int|Enki optional
max_recursion
Maximální hloubka rekurze. Pokud není zadána, použije se 20.
Seq(Atom|Enki) optional
data_sub_ids
Názvy dat předaných instanci dispelu.
Atom|Enki
param_sub_id
Identifikátor, pod kterým bude dispelu poskytován objekt s parametry. Implicitně param.
Rich_text|Enki|Enkidu optional
help
Nápověda zobrazovaná při použití dispelu.

Handler_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
data_id
Identifikátor objektu, ve kterém je položka, jejíž hodnota se má hlídat.
Dref|Enki
data_ref
Reference datové položky.
Bool|Enki
transitive
Je-li TRUE a jde o sekvenci, handler je vyvolán i při změně hodnot prvků (jinak jen při změně sekvence). Pro ostatní typy nemá význam.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
invoke_on_attach
Vyvolat při připojení datové položky.
Bool|Enki
invoke_on_change
Vyvolat při změně datové položky.
Bool|Enki
invoke_on_detach
Vyvolat při odpojení datové položky.
Text|Enki
expr
Výraz vyvolaný při některé z výše uvedených událostí. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce